BOBONARO, HEADLINE, IMAJEN, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Komunidade Bobonaro entuziasmu partisipa komemorasaun loron restaurasaun independénsia

Komunidade Bobonaro entuziasmu partisipa komemorasaun loron restaurasaun independénsia

Komunidade sira entuziasmu iha kompetisaun sae-bua iha selebrasaun 20 maiu iha Maliana. Imajen Tatoli/Sergio da Cruz.

BOBONARO, 20 maiu 2022 (TATOLI) – Vise Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Abílio Xavier Araújo, hafoin sai inspetór serimónia sente kontente ho prezensa povu munisípiu Bobonaro ba selebrasaun loron restaurasaun independénsia 20 maiu ba dala-XX ne’ebé realiza iha kampu Futeból Maliana.

“Ha’u sente ke iha diferensa oituan, maske ita-nia governu hasai serbisu ohin komunidade hotu tenke partisipa selebra iha postu, maibé própriu iha Maliana Vila diferente, hanesan ke ita-nia prezidente nia diskursu foka liu ba joventude, na realidade ohin ha’u haree komunidade nia partisipasaun másimu tebes,” nia informa ba jornalista sira, iha lokál serimonia, sesta ne’e.

Lia-na’in sira hosi suku hitu iha postu administrativu Maliana, munisipiu Bobonaro lori hela bandeira tama ba areador serimónia. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

Ezekutivu ne’e husu ba povu tomak, liuliu juventude sira atu kontinua iha vontade partisipa iha serimónia ba eventu istóriku nune’e valoriza eroi sira-ne’ebé sakrifika sira-nia aan luta ba libertasaun Timor-Leste.

Maibé tuir governante ne’e iha ámbitu restaurasaun independénsia ba dala-XX ne’e joven sira no  Bobonaro oan hotu tenke sai sentrál ba dezenvolvimentu pás no establiade iha rai laran.

“Bainhira ita ni-nia estabilidade ne’e la’o di’ak ne’e presiza konsentrasaun juventude ninian tenke sai na’in ba rai no na’in mós ba ninia povu rasik atubele hodi haree ita-nia establidade, haree mós ita-nia ekonomia no hadi’a vida ba iha moris di’ak nian,” nia hateten.

Komunidade sira entuziasmu iha kompetisaun sae-bua iha selebrasaun 20 maiu iha Maliana. Imajen Tatoli/Sergio da Cruz.

Komunidade David da Costa, agradese ba governu sentrál no lokál tanba maske enfrenta problema oinoin maibé la haluha tau orsamentu hodi selebra loron importante hodi anima komunidade sira iha baze.

“Ami mai iha ne’e la’ós ho hanoin ida atu buka de’it rame, maibé importante liu atu partisipa iha serimónia hasa’e Bandeira nasionál, tanba nu’udar Timor-oan no jerasaun foun ne’ebé di’ak hatudu sentidu nasionalizmu no patriotizmu ba ita-nia rai, tanba ukun-aan ida-ne’e sosa ho raan no ruin,” nia hateten.

Sekuénsia hosi serimónia 20 maiu iha munisípiu Bobonaro ne’ebé realiza iha kampu futeból Maliana hahú dadeer tuku 08:30 ho serimonia hasa’e Bandeira Nasionál ne’ebé akompaña parada estudante korpu hasa’e bandeira, formatura pelutaun rua hosi Polísia Nasionál Timor-Leste, Bombeiru no Seguransa Sivíl.

Nune’e mós funsionáriu sira hotu, estudante Sekundáriu Jerál Dom Martinho da Costa Lopez Maliana, Ensinu Tékniku Vokasionál (TEKVOK) númeru II Malibaca, Yamato, Maliana, Koléjiu Infante de Sagres Maliana, Estudante Ensinu Báziku Sentrál (EBC) númeru II Maliana no Uniaun Eskuteiru Timor-Leste  (UETL) munisípiu Bobonaro.

Hafoin remata hasa’e Bandeira nasionál, kontinua kedas ho animasaun drum band hosi Eskola Koléjiu Infante de Sagres Maliana durante menutu 10 hodi demostra sira-nia kreatividade ba membru governu, autoridade munisípiu no komunidade sira hotu ne’ebé partisipa.

Nune’e mós animasaun ida hatudu hosi Tae-Kwon-Do Munisípiu Bobonaro durante menutu 10 nune’e mós iha atvidade kompetisaun sae-bua no atividade tebe-tebe no dahur hodi harame komunidade sira-ne’ebé mai partisipa iha eventu importante ne’e.

Totál orsamentu ne’ebé autoridade munisípiu Bobonaro prevee ba komemorasaun 20 maiu tinan ne’e hamutuk $17,640,50. Hosi montante ne’e aloka ba seksaun 11, postu administrativu sira hetan rihun $1 no kada suku hetan $75.

Jornalista   : Sérgio da Cruz

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!