VÍDEO

UNICEF apoia ekipamentu ba DGE utiliza iha sensu populasaun 2022

UNICEF apoia ekipamentu ba DGE utiliza iha sensu populasaun 2022

Vise-Ministru Finansas, António Freitas hamutuk ho Reprezentante UNICEF iha Timor-Leste, Bilal Aurang Zeb Durrani asina termu entrgea ekipamentu Capi/Android. iha Caicoli diresaun estatistika , Kuarta (29/06). Imajen Tatoli /Egas Cristóvão

DILI, 29 juñu 2022 (TATOLI)-Fundu Nasaun Unida ba Labarik (UNICEF, sigla inglés), kuarta ne’e, entrega apoia Capi ka tableta hamutuk 280 ba Governu liuhosi Diresaun Jerál Estatístika (DGE, sigla portugés), Ministériu Finansa (MF), iha edifísiu DGE, Caicoli-Dili, kuarta ne’e. Vise-ministru Finansa, António Freitas, ba jornalista sira, hateten, ekipamentu Capi ka tableta ne’e apoia ba DGE hodi utiliza iha implementasaun sensu populasaun 2022 ne’ebé sei realiza iha loron 04 setembru tinan ne’e.

Produsaun Tatoli I.P©2022

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!