iklan

EKONOMIA, INTERNASIONÁL, HEADLINE, LIFESTYLE, OÉ-CUSSE (RAEOA)

RAEOA-TTU oferese lembransa hametin relasaun amizade

RAEOA-TTU oferese lembransa hametin relasaun amizade

Remata vizita loron tolu, TTU oferese lembransa ba malu hodi hametin relasaun amizade. Imajen Tatoli/ Abílio Elo Nini.

KEFAMENANU 13 novembru 2022 (TATOLI) – Adjuntu Administradór distritu Timur Tengah Utara (TTU), Eusabius Binsasi, oferese lembransa produtiva ba ekipa delegasaun lideradu Adjuntu Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), Maximiano Neno, hofoin remata vizita estudu komparativu durante loron tolu iha TTU.

Adjuntu Administradór distritu Timur Tenggah Utara (TTU), Eusabius Binsasi, informa, objetivu hosi oferese lembransa (cindra mata) ne’e nu’udar asaun ida hosi hametin relasaun amizade entre RAEOA ho TTU hanesan nasaun viziñu ne’ebé fronteira direita.

Nune’e lembransa ne’ebé delegasaun Autoridade RAEOA oferese ba Autoridade TTU maka produtu lokál Kafé Lakufoan no tais Oé-Cusse nian no Autoridade TTU oferese produtu lokál tua prodús hosi grupu agrikultór TTU no produtu agrikultura seluk ne’e prodús rasik hosi populasaun TTU.

“Ami oferese lembransa ne’e ba Adjunta Prezidente Autoridade RAEOA ho delegasaun, bodi kontinua hametin ita-nia relasaun amizade rai rua nian entre Timor-Leste ho Indonézia, espesialmente distritu TTU ho Oé-Cusse atu metin nafatin, tanba ita rai ida de’it kultura no lian ida de’it, baiqueno hotu maibé hafahe ita iha fronteira,” Eusabius Binsasi, ko’alia iha ámbitu enseramentu estudu komparativu, ne’ebé hala’o iha edifísiu Dekranasda Kefamenanu, sábadu ne’e.

Autoridade TTU ne’e, agradese ba delegasaun RAEOA tanba durante loron tolu hahú iha kuarta 09 to’o 12 novembru ne’e, hala’o ona vizita TTU hahú hosi sub-rejiaun suku to’o aldeia sira, hosi haree direita no promove diskusaun ba setór dezenvolvimentu eziste iha rai ne’e.

“Ha’u-nia hakuak boot ba imi hotu, ami espera ita relasaun ne’e persiza hametin liután iha futuru, tanba ita mesak Atoni hotu ho identidade kultura hanesan, tán ne’e ami agradese ba imi-nia prezensa, espera iha futuru ami mós sei hala’o vizita ba Oé-Cusse,” nia afirma.

Adjunta Prezidentee Autoridade RAEOA, Maximiano Neno, agradese ba Autoridade TTU tanba bele akompaña delagasaun durante loron tolu hodi promove diskusaun hamutuk ho komunidade sira.

“Ami agradese ba ita-nia kooperasaun ne’e, ita hotu iha esperansa no objetivu ida-de’it, oinsá dudu dezenvolvimentu atu hasai povu hosi ki’ak no mukit, tán ne’e ami mai atu observa no halo diskusaun direita kona-bá prosesu dezenvolvimentu sira-ne’ebé konsege hala’o ona, nune’e bele sai referénsia atu implementa mós iha Oé-Cusse,” Maximiano Neno hatete.

Notísia relevante: Autoridade TTU prioritiza ajenda tolu iha futuru implementasaun free zona trade

Jornalista: Abílio Elo Nini
Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!