iklan

SEGURANSA

Membru PN husu PNTL garante seguransa iha loron finadu

Membru PN husu PNTL garante seguransa iha loron finadu

Ofisiais membru PNTL bainhira asegura seguransa ba trabailadores sira iha komemorasaun loron mundial trabailadores nian, 1 maiu 2023.Imajen/TATOLI

DILI, 31 outubru 2023 (TATOLI)—Membru Parlamentu Nasionál (PN) liuhosi Deputadu bankada CNRT, Patrocinio Fernandes, husu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu garante seguransa ba populasaun iha loron finadu.

“Atu fó de’it informasaun balun relasiona ho asuntu seguransa, tanba aban (01 novembru 2023) ita tama ona ba loron boot finadu. Baibain asuntu seguransa ne’e risku tebe-tebes iha momentu sira-ne’e. Ita hetan informasaun katak komesa hosi parte lorosa’e nian sira aproveita situasaun ida movimentu hosi Dili ba ne’e, sira komesa organiza malu taka dalan no hein malu halo check  point fora de tranzitu ninian,” nia hato’o liuhosi reuniaun plenária PN, tersa ne’e..

Preokupasaun sira-ne’e, nia dehan, tama iha ne’e husu atu Governu tau atensaun didi’ak ida-ne’e, entermu seguransa oinsá polísia sira bele tau atensaun uitoan redus ema nia vida iha loron boot ne’e.

Iha reuniaun plenária 30 outubru 2023, Prezidente Komisaun B trata asuntu Negósiu Estranjeiru no Defeza ho Seguransa, Domingos Agostu ‘Deker’, apela ba sidadaun hotu iha ambitu komemora loron finadu ho hakmatek mak hotu-hotu kontribui ba pás no estabilidade.

Nune’e, nia rekomenda ba MI liuliu komandu PNTL, prepara ekipa rezerva hodi halo patrollamentu garante seguransa ba populasaun.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór        : Cancio Ximenes   

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!