iklan

NASIONÁL, DILI, HEADLINE, INKLUZAUN SOSIÁL, SOSIEDADE SIVĺL

Rede Feto husu Xefe Suku eleitu-sira prioritiza programa igualdade jéneru

Rede Feto husu Xefe Suku eleitu-sira prioritiza programa igualdade jéneru

Komunidade Suku Comoro ezerse sira nia votu hodi hili sia nia Xefi Suku, Dili, segunda (13/11). Imajen Tatoli/Antonio Daciparu

DILI, 14 novembru 2023 (TATOLI) – Prezidente Konsellu Rede Feto Timor-Leste, Zelia Fernandes, husu ba xefe suku eleitu iha Timor-laran tomak,hodi prioritiza programa igualdade jéneru iha sira nia mandatu.

“Ita husu ba Xefe suku foun sira tenke aborda asuntu igualdade jéneru iha sira nia mandatu ka implementasaun programa sira”, hateten Prezidente Rede Feto ne’e ba Agencia TATOLI, iha kna’ar fatin-Dili.

Atu implementa programa ne’e, nia dehan Rede Feto sei kontinua halo esforsu hodi fó advokasia no formasaun ba Xefe Suku eleitu sira ba implementasaun programa igualdade jéneru iha suku sira.

Tuir nia feto timoroan sei iha bareira no obstakulu kultural ne’ebé forte tebes  iha sosiedade timorense, ne’e duni seidauk bele fó oportunidade no konfiansa ba feto atu lidera.

“Feto iha entuziasmu kompete ho mane sira, tanba iha suku balun iha kandidatura feto na’in-rua ka tolu iha suku ida. Maibé tempu ba kampanã limita ba feto nia avansu, tempu  limitadu halo kampanã, entaun ema barak mak la konese”, nia afirma. .

Zelia Fernandes esplika maske númeru feto eleitu ba lideransa suku provizoriamente menus husi tinan kotuk liuba, maibe númeru kandidatura bo’ot liu.

“Iha eleisaun 2016, feto hamutuk 21 mak sai xefe suku no agora provizoriamente iha feto na’in-18  mak sai lideransa lokal, signifika  númeru feto ne’e tun. Maibe sei iha rezultadu ofisial. Ánimu, vontade, prontidaun, korajen feto hodi kandidata aan iha tinan ida ne’e liu ema 200, signifika númeru ne’e di’ak tebes iha kompetisaun eleisaun suku”, katak nian.

Nia hato’o parabens ba feto sira ne’ebé kandidata aan ona no eleitu ba iha xefe suku iha tinan ida ne’e. “Ita kontinua servisu hamutuk ho mane maluk sira atu kontribui ba iha prosesu dezenvolvimentu nasionál hodi ita bele atinje dezenvolvimentu inkluzivu no sustentável”.

Jornalista: Jesuína Xavier

Editór    : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!