COVALIMA, HEADLINE

Governu husu ba populasaun serbisu hamutuk ho xefe suku sira

Governu husu ba populasaun serbisu hamutuk ho xefe suku sira

Vise-Ministru ba Infrestrutura, Júlio do Carmo. Imajen Tatoli/Francisco Sony

COVALIMA, 28 novembru 2023 (TATOLI) –  Governu husu ba populasaun sira atu koopera ho xefe suku foun ho nia estrutura sira hodi dezenvolve suku liuhusi programa sira ne’ebé trasa.

Deklarasaun ida ne’e hato’o husi Vise-Ministru ba Infraestrutura, Júlio do Carmo, iha ámbitu komemorasaun Loron Proklamasaun Independénsia no tomada pose ba xefe suku na’in-lima ho nia estrutura sira iha kampu Ladi, iha postu administrativu Suai, Covalima, ohin.

“Ha’u husu ba inan no aman sira atu kalma no serbisu hamutuk ho ita-nian xefe-suku foun ho nia estrutura sira ne’ebé ohin sira simu ona pose. Xefe suku ho nia estrutura sira tenke fó prióridade ba programa ne’ebé hato’o ona ba komunidade-sira”, Júlio do Carmo hatete iha kampu Ladi.

Nia salienta atu implementa programa, xefe suku ho nia estrutura foun sira presiza halo koordenasaun ho administradór postu no autoridade munisípiu Covalima nian.

Reprezentante xefe suku foun husi suku lima, Manuel Gomes da Costa, prontu atu uza maneira saida de’it ba promesa ne’ebé maka hato’o ona ba komunidade iha kampaña.

“Ami bele hamriik iha ita hotu nia oin nu’udar xefe eleitu ba mandatu tinan hitu entre 2023 no 2030. Ami sira eleitu ho haraik aan uza maneira saida de’it atu alkansa ami-nian mehi ne’ebé iha kampaña hato’o no sei serbisu hamutuk ho komunidade sira atu hasoru dezafiu ne’ebé mak mosu iha suku”, nia promete.

Xefe suku lima husi postu administraivu Suai ne’ebé simu pose mak Xefe Suku Suai Loro, Manuel Gomes da Costa, Xefe Suku Labarai, Paulo de Sena, Camanasa, Fernando Noronha, Debos, Agustinho da Silva, no Beco, Arlindo Bernardino Lemos.

Iha sorin seluk, eis-Xefe Suku Labarai, Mouzinho Amaral, parabeniza xefe suku foun ho nia estrutura sira iha postu administrativu suai ba periódu 2017-2023 tanba povu fó ona konfiánsa no sei servisu hamutuk ho Governu lokál no sentrál ba dezenvolvimentu Covalima.

Iha mandatu xefe suku sesante na’in-lima programa prioridade ne’ebé la’o mak Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS), konstrusaun no reabilitasaun drainajen, dada bee-moos, konstrui muru eskola no seluk tan. Aleinde ne’e, koordena ho liña ministeriál sira hodi hala’o atividade sira iha setór saúde, edukasaun, agrikultura no seluk tan.

Jornalista: Celestina Teles

Editora: Maria Auxiliadora   

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!