iklan

COVALIMA, HEADLINE

Anin sobu eskola lima iha Covalima

Anin sobu eskola lima iha Covalima

Anin sobu Eskola Bázika Filiál Dato Moris. Imajen/espesiál.

COVALIMA, 30 janeiru 2024 (TATOLI) – Dezastre naturál ne’ebé kauza husi anin-boot ne’ebé akontese kuaze seman rua sobu edifísiu Eskola Bázika Filiál (EBF) lima iha Covalima, informa Xefe Departamentu Parke Eskolár, Manuel Franca.

Estabelesimentu eskolár ne’ebé afetadu ba dezastre naturál ne’e maka EBF Makokon, EBF 1,2  Mahein Traduk Ama, iha postu Fatumea, EBF Dato Moris, Aitos, Dato-Tolu, iha Fohorem, no  EBF Fatuloro  iha Fatululik

“Bazeia relatóriu ne’ebé ami simu, anin sobu eskola lima. Husi númeru ne’e Eskola Bázika Filiál rua mak presiza atu hadi’a, tanba kondisaun la premite ona estudante sira atu hala’o prosesu aprendizajen”, dirijente ne’e hatete iha Santa Rosa, ohin.

Eskola rua ne’ebé mak presiza atu reabilita mak Fatuloro no Dato Moris no eskola sira seluk iha alternativa fatin atu uza ba ensinu-aprendizajen estudante nian. Ho problema hirak ne’e, Servisu Edukasaun Covalima  relata ona dadus ba iha nasionál  hodi hein rezultadu atu halo reabilitasaun.

Koordenadór EBF Aitos, Calisto Moniz, hatete tanba anin sobu eskola maka manorin-na’in sira akumula estudante primeiru no segundu siklu iha sala aula ida no estudante terseiru no kuartu anu hamutuk iha sala ida hodi halo prosesu ensinu-aprendizajen.

“EBF Aitos iha sala aula haat no tanba dezastre naturál kauza husi anin sobu, entaun ami uza sala rua atubele hala’o prosesu aprendizajen ho normál ”, Calisto Moniz dehan.

Alunu iha EBF Aitos hamutuk na’in-25 ho nia profesór permanente na’in-rua mak hanorin dixiplina hitu.

Xefe Gabinete Apoiu Tékniku EBC Dato-Tolu , José Moniz , salienta katak maski anin sobu eskola maibé prosesu aprendizajen la’o hanesan baibaib, tanba alunusira sei uza sala dala rua.

“Ami mós relata ona proposta kona-ba kondisaun eskola  ba iha Servisu Edukasaun Covalima”,  dehan.

Jornalista: Celestina Teles

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!