iklan

EKONOMIA, HEADLINE, MANATUTO, MUNISÍPIU

Tinan ne’e, Governu konstrui uma 50 ba abitante iha suku Aubeon

Tinan ne’e, Governu konstrui uma 50 ba abitante iha suku Aubeon

Imajen/Hortencio Sanchez

MANATUTO, 12 fevereiru 2024 (TATOLI)- Governu liuhosi Vise Primeiru-Ministru no Ministru Dezenvolvimentu Rurál no Abitasaun Komunitaria (MDRAK), Mariano Assanami Sabino, hatete tinan ne’e hari’i uma hamutuk 50 ba komunidade Suku Aubeon, Postu Administrativu Barique, Munisípiu Manatuto.

“Suku ida ne’e, ita hili atu implementa programa dezenvolvimentu rurál no abitasaun komunitária, entaun ita sei halo uma 50 iha ne’e, orsamentu aprova ona entaun ami mai halo diálogu ho komunidade sira atu hahú ona programa ne’e, uma ne’e ita halo ba komunidade sira,” hatete Assanami ba jornalista sira iha Aubeon, segunda ne’e.

Ba tinan ida ne’e, Governu aprova ona orsamentu ba uma hamutuk 90, ne’ebé sei realiza iha Munisipiu tolu hanesan, Bobonaro uma 20, Manufahi uma 20 no Manatutu mak hetan uma 50.

Nune’e, Semana oin hahú loke ona konkursu ba empreza sira ne’ebe iha interese bele aplika, nune’e bele halo ona konstrusaun ba uma 50 iha suku Aubeon ne’e.

Imajen/ Hortencio Sanchez

Vise PM esplika uma barak liu konstrui iha Aubeon-Manatuto, Bobonaro halo iha Tunu-Bibi, Manufahi halo iha Belaluhu SP2. “Uma hirak ne’e ita aprova ona osan no kada uma ida gasta $45.000, ho nia medida 9×12 ne’eb’e kompleta ho dapur iha laran no kuartu no varanda,” nia afirma.

Objetivu halo diálogu ho komunidade atubele komprinde didi’ak kona-ba dezenvolvimentu rurál tanba uma ne’ebé Governu hakarak harii ho naran “Uma Dignu ba Povu”.

“Dezenvolvimentu hotu ne’ebé mai iha rural ne’e presiza mobiliza, organiza, sinkroniza, koordena nune’e bele integradu tanba ita iha ona dezenvolvimentu rurál,” katak.

Mekanizmu hela iha uma, Governante ne’e afirma bainhira uma ne’e harii finaliza ona komunidade sira sei hela, bainhira hela Xefe Suku, Xefe Aldeia sira kontinua tau matan ba sidadun ne’ebé hela iha uma ne’e atu esforsu aan halo servisu kada fulan hetan rendimentu liu $500 mak foin selu taxa ba estadu, kada fulan selu $25, bainhira rendimentu seidauk to’o $500 mak sidadaun sira sei hela gratuita.

“Uma ne’e halo ho osan bo’ot fó ba sidadaun sira hela, bainhira familia ne’e kada fulan hetan ona rendimentu $500 tenke selu ona tasa ba estadu fulan ida $25 to’o ona $45.000 mak uma ne’e komuniade ne’e nian ona atu, nune’e nia ne’ebé hela sente konfortavél katak uma ne’e ninian, maske halo hosi Governu, maibé la’ós fó gratis de’it. Ita tenke muda mentalidade kada ema idaidak nian atu kontribui ba nasaun,” nia hatete.

Iha sorin seluk, Xefe Suku Aubeon, Domingos Gonzaga, agradese ba Governu tanba iha ona inisiativa di’ak hodi harii uma ba komunidade hamutuk 50 iha tinan ne’e.

“Ami koopera di’ak atu nune’e bele harii uma sira ne’e, ami iha Aldeia rua de’it mak Buburlara ho Wekadi, entaun ita sei harii uma sira ne’e iha Aldeia rua ne’e,” hatete Xefe Suku ne’e.

Nia dehan, kona-ba fatin ne’ebé atu harii uma 50 ne’e halo ona levantamentu dadus no koordena ona ho komunidade ne’ebé sai benefisiariu ba uma refere.

“Kona-ba rai, ami ho tékniku sira hosi Ministériu Dezenvolvimentu Rurál no Abitasaun Komunitáriu tuun ba haree ona, entaun agora hein de’it implementasaun,” nia dehan.

Suku Aubeon ho nia populasaun hamutuk 1.300 ho totál uma-kain hamutuk 345  hosi Aldeia rua.

Notísia relevante: Tinan 20 Referendu, Komunidade Sujere Governu Tau-Matan Dezenvolvimentu Área Rurál

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór        : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!