EKONOMIA, HEADLINE

PAM Dili apela ba komunidade iha Hera no Metinaro atu sulan animál

PAM Dili apela ba komunidade iha Hera no Metinaro atu sulan animál

Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Gregório Saldanha. Foto Tatoli/António Daciparu

DILI, 28 Maiu 2024 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Gregório Saldanha, apela ba komunidade sira ne’ebé hela iha área Hera no Metinaro atu sulan idaidak nia animál, tanba balada sira ne’ebé husik livre no dalabarak hamosu dezastre ba ema.

“Ita halo ona intervensaun hodi husu ita-nia maluk sira ne’ebé husik animal la’o arbiru iha área Hera no Metinaro atu hahú sulan ona sira-nia animál sira hanesan bibi no karau sira, nune’e bele evita dezastre no labele kria dezorden iha kapitál Dili”, Gregório Saldanha dehan ba jornalista sira, iha Bebora, ohin.

Prezidente Autoridade Dili ne’e salienta katak situasaun iha Hera no Metinaro ne’e kategoria tama iha risku ba dezastre tanba animal sira la’o arbiru iha estrada públika no ho intervensaun liuhusi atividade sensibilizasaun ba informasaun maka komunidade balun hahú sulan ona sira-nia animál, maibé balun seidauk. “Ita husu nafatin ba autoridade suku sira atu serbisu hamutuk hodi fó hanoin ba komunidade atu kumpre nafatin orientasaun sira no labele husik animál sira la’o iha dalan públiku”, nia realsa.

Nune’e mós iha Dili laran kuaze lori risku boot, tanba animál sira ne’ebé komunidade hakiak la iha kondisaun, liuliu fahi sira husik arbiru de’it, nune’e mós fahi-luhan sira dois no prejudika ema sira ne’ebé hela besik iha fatin referidu.

“Ne’e duni, iha orientasaun ne’e husu ona atu ema ne’ebé hakiak animál iha komunidade nia leet tenke kria kondisaun ne’ebé di’ak. Kuandu laiha kondisaun maka ekipa servisu saneamentu sira hetan orientasaun hodi tuun bá halo kontrolu iha bairru sira maka hetan fahi ne’ebé hakiak laiha kondisaun sei foti hotu”, afirma.

Iha sorin seluk, xefe suku Bemori, Francisco Sequeira, dehan Bemori iha aldeia hitu ne’ebé iha populasaun kuaze rihun 3-resin no uma-kain hamutuk 80 maka haki’ak animál hanesan fahi, bibi no manu. Tanba ne’e, nia mós husu ona ba sira atu kumpre orientasaun husi Munisípiu Dili nian hodi hadi’a kondisaun luhan animál nian atu labele fó risku fali ba ema seluk.

“Ita halo ona sosializaun ba komunidade sira, liuliu sira ne’ebé haki’ak animál atu hadi’a kondisaun, nune’e labele prejudika ema seluk. Maibé, kuandu orientasaun ne’e maka ita-nia komunidade sira la kumpre, ita sei fó xamada ba sira. Karik xamada ne’e maka sira la kumpre ita sei informa ba autoridade munisipál nune’e bele foti desizaun ruma”, salienta.

Margarida Amaral ne’ebé haki’ak fahi admite katak fahi ne’ebé sira haki’ak ne’e la tau iha luhan, maibé kesi de’it. Nia fatin sira nahe ho simentu no kada loron sempre fase fahi-teen no hahán restu sira atu labele iis.

“Fahi ami haki’ak ne’e iha rua. Kada loron ami fase ninia fatin, nune’e labele fó fali risku ba ema seluk. Komunidade sira ne’ebé ami hela besik malu nunka foti kestaun ida kona-ba fahi ne’ebé ami haki’ak”, nia hateten.

Jornalista: Tomé Amado

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!