Ponte Bitopa-Noetoko sei iha faze manutensaun hosi kompañia