iklan

NASIONÁL, JUSTISA

PDHJ Hato’o Andamentu Serbisu Ba Prezidente Repúblika

PDHJ Hato’o Andamentu Serbisu Ba Prezidente Repúblika

PDHJ, Silveiro Pinto, kaer liman ho PR Francisco Guterres Lú Olo.

DILI, (TATOLI) – Provedór Direitu Úmanu no Justisa (PDHJ-sigla portugés), Silveiro Pinto Baptista ho ekipa kargu xefia sira informa andamentu serbisu PDHJ nian hahú hosi 20 marsu 2006 to’o agora ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo.
“Ami hato’o serbisu simu keixa, investigasaun, fiskalizasaun, promosaun edukasaun hosi peskiza jurídiku ninian, mediasaun no konsiliasaun”, dehan Silveiro ba jornalista sira iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, Bairu-Pité, ohin, hafoin enkontru ho Xefe Estadu.

Aleinde ne’e, nia mós hato’o ba Prezidente relasiona ho kooperasaun ne’ebé PDHJ halo ho Komnas HAM Indonézia liu-liu ba asuntu reunifikasaun hodi buka tuir maluk timoroan sira ne’ebé uluk iha tempu okupasaun Indonézia lori labarik sira timoroan ne’ebé to’o ohin loron sei hela iha Indonézia.

“Ita ko’alia tanba serbisu ida ne’e agora dadauk Provedoria sei hala’o hela. Prezidente Repúblika apresia no husu atu provedoria kontinua polítika ida ne’e ho Indonézia tanba bainhira ko’alia kona-ba ema lakon ne’e parte ida hosi rekomendasaun Komisaun Verdade no Amizade”, haktuir.

Silveiro hatutan durante ne’e liuhusi enkontru bilaterál entre Timor-Leste no Indonézia ne’ebé lidera hosi Ministériu Negósiu Estranjeiru, kontinua foka asuntu ida ne’e (lori fila timoroan).

Antes ne’e, serbisu hamutuk entre PDHJ ho Komnas HAM Indonézia, sosiedade sivíl sira tantu hosi Indonézia no Timor-Leste, konsege lori fila timoroan sira lubuk ne’ebé uluk militár sira lori.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!