iklan

BOBONARO, MUNISÍPIU

Komunidade Bobonaro Preokupa Eletrisidade no Estrada

Komunidade Bobonaro Preokupa Eletrisidade no Estrada

Autoridade munisípiu, suku, veteran no komunidade sira entusiaz rona Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, konsulta programa Sétimu Governu Konstitusionál iha Jináziu Maliana, Postu Administrativu Maliana Vila, Munisípiu Bononaro. Foto Tatoli/Xisto Freitas

MALIANA, (TATOLI) – Komunidade sira iha Postu Administrativu Cailaco, Munisípiu Bobonaro no suku seluk iha Bobonaro preokupa ba eletrisidade tanba dezde uluk kedas suku hirak ne’e la asesu ba enerjia eletrisidade nomós estrada.

Xefe Suku Manapa, Postu Administrativu Cailaco, Zeferino Locobere, levanta kestaun ne’e ba Primeiru Ministru, Marí Alkatiri, ho nia komitiva ne’ebé hala’o konsultasaun programa Governu Konstitusionál dahituk ba autoridade lokál iha Jináziu Maliana, Postu Administrativu Maliana Vila, Munisípiu  Bobonaro, sesta (9/2).

Suku sira iha Cailaco ne’ebé seidauk asesu ba eletrisidade maka hanesan Guenolai, Goulolo, Atudara Atas, Raiheu, Aldeia Mude, Liabote, Bereleu (suku Meligu), no Aldeia Tapomeak no Nugululi (suku Manapa).

“Ha’u nu’udar autoridade lokál preokupa tebes ba asuntu ida ne’e, tanba Cailaco mós baze rezisténsia iha tempu okupasaun Indonézia maibé abandonadu iha tempu ukun án”, Zeferino lamenta.

Nune’e mós, suku sira hanesan Suku Saburai (Postu Administrativu Maliana) no Suku Ilatlaun (Postu Administrativu Bobonaro) to’o ohin loron seidauk asesu ba eletrisidade.

Aleinde ne’e, komunidade sira mós levanta estrada iha aprezentasaun programa ne’e. Tuir komunidade katak estrada hosi munisípiu liga ba postu administrativu no suku sira iha Bobonaro laran inkondisaun.

Ho kondisaun estrada ne’ebé aat difikulta komunidade sira nia atividade no sei implika mós ba eleisaun ne’ebé mai. Tanba ne’e komunidade sujere ba Governu atu harii sentru votasaun barak liu-tan iha área rurál nune’e bele hasa’e persentajen votu.

Iha fatin hanesan, Primeiru Ministru, Marí Alkatiri, responde bainhira autoridade suku bele organiza populasaun halo serbisu, Governu sei prepara tékniku no materiál hodi dada eletrisidade ba suku sira ne’ebé eletrisidade seidauk tama.

Nia mós hateten governu iha planu  atu aumenta urnas iha área rurál atu fasilita komunidade, liu-liu ferik no katuas sira ne’ebé labele la’o ba dook tanba agora tempu udan no estrada ladi’ak.

Kona-ba estrada, Xefe Governu fó solusaun katak bainhira autoridade lokál sira konkorda programa $5,00/loron, entaun bele mobiliza komunidade sira atu ke’e estrada no reabelita estrada sira iha área rurál.

Iha biban ne’e, autoridade lokál sira aseita no kontente ho solusaun ne’ebé primeiru ministru fó.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!