DILI, NASIONÁL

Rezultadu Apuramentu Munisípiu CNE Halo Ona Tabulasaun

Rezultadu Apuramentu Munisípiu CNE Halo Ona Tabulasaun

Dadus STAE

DILI (TATOLI)—Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), entrega ona rezultadu provizória apuramentu munisípiu 12, RAEOA no Diaspora ba Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE-sigla Portugés) hodi kontinua halo tabulasaun nasionál.

Tuir dokumentu ne’ebé Tatoli asesu hosi STAE, rezultadu provizória ne’e fahe ba Partidu Esperansa patria-PEP, votu hamutuk 5,053 (0.81%). Partidu Demokrátiku-PD hetan votus 50, 034 (8.03%).

Partidu Repúblika-PR, rekolla votu hamutuk, 4,121 (0.66%). Partidu FRETILIN, hetan votus 212,974 (34.18%). Movimentu Dezenvolvimentu Nasionál-MSD, konsege manan votus hamutuk, 3,187 (0.51%).

Movimentu Dezenvolvimentu Nasionál-MDN, rekolla votu 4,493 (0.72%). Frente Dezenvolvimentu Demokrátiku-FDD, hetan votus 34,279 (5.50%).

Aliansa Mudansa Progresu-AMP hetan votus 309,015 (49.59%).

Enkuantu total akta ne’ebé entrega hamutuk 885, dizita ona 884, seidauk dizita (reklamadu) ida.

Klasifikasaun votu fahe ba votu válidu hamutuk 623,156 (98.27%), votu nulu iha 7,357 (1.16%), votu branku   2,995 (0.47%), votu reklamadu 598 (0,09%), Votu rezeitadu iha 20 (0,00%), no votu abandonadu iha 28 (0,00%).

Enkuantu totakl votantes iha Eleisaun Antisipada hamutuk, 784,286 (100%), taxa partisipasaun 634,156 (80.86%), fahe ba mane hamutuk 325,868 (51.39%), no feto hamutuk 308, 288 (48.61%).

Ema ne’ebé la tuir eleisaun hamutuk 150,130 (19.14%).

Bazeia ba rezultadu votu ne’ebé partidu sira hanesan haktuir iha leten, Aliansa Maioria Parlamentár-AMP tuir formula kontajen  D’Hondt hetan ona kadeira hamutuk 34 iha parlamentu Nasionál, tuir kedan Partidu FRETILIN iha kadeira 23, Partidu Demokrátiku, direitu ba kadeira 5 no FDD iha kadeira 3.

Entertantu Prosesu verifikasaun iha CNE durante oras 72 nia laran hafoin haruka ba Tribunál.

(Ekipa Redasaun)

iklan
iklan

One Comment

  1. ami joven foin sae, husu ba amp, atu kumpre nia promessa iha tempu kampania hodi dada kadoras mai timor leste iha tinan 5 neºe, atu bele redus taxa desempregu iha nasaun ida ne.

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!