iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, DILI, HEADLINE

"Kooperativa Agríkola Ho Peska La Ativu"

"Kooperativa Agríkola Ho Peska La Ativu"

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva. Imajen/Media SECoop

DILI, 29 jullu 2019 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKOOP), Arsénio Pereira, subliña dadus hosi Diresaun Nasionál Kooperativa (DNK) hatudu katak durante ne’e kooperativa agríkola ho peska la la’o, enkuantu kooperativa kréditu uniaun hamutuk 39 maka durante ne’e ativu.

“Tuir dadus hosi Diresaun Nasionál Kooperativa, hatudu kooperativa agríkola ho peska la la’o maibé kooperativa kréditu uniaun hamutuk 39 maka durante ne’e ativu” informa SEKOOP, Arsénio Pereira ba Ajénsia Tatoli, iha nia servisu fatin, Fomentu, ohin.

Tanba ne’e, SEKOOP halo ona fortalesimentu ba kooperativa sira, liuliu intervensaun finanseira hodi apoia atividade kooperativa sira iha Timór laran tomak.

Nune’e, SEKOOP aloka ona millaun $1.8 ba kooperativa sira liuhosi transferénsia públiku, hosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019.

“Ami halo ona akordu ho kooperativa hamutuk 11 no ami halo ona transferénsia osan millaun $1 resin ba kooperativa ne’ebé foku ba produsaun agríkola” relata.

Ba kooperativa uniaun sira, SEKOOP kria ona ekipa ida hodi halo avaliasaun ba proposta sira, hafoin deside hodi fó apoiu, enkuantu kooperativa ne’ebé SEKOOP rejista iha tinan ne’e hamutuk 195.

Jornalista: Florencio Miranda Ximenes

Editora     : Maria Auxiliadora
 
 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!