iklan

JUSTISA

JSMP Rekomenda Tau Atensaun ba LAK

JSMP Rekomenda Tau Atensaun ba LAK

Logotipu JSMP

DILI, 06 outubru 2019 (TATOLI) –Organizasaun Naun Governamentál (ONG) Programa Monitorizasaun Sistema Judisiál (JSMP-sigla ingles) rekomenda ba Parlamentu Nasional  (PN) atu toma atensaun ba lei komisaun anti korrupsaun (LAK).

JSMP konsidera katak, Parlamentu Nasional hala’o serbisu di’ak ona hodi prodús lei bar-barak, maibé sira nia problema mak seidauk fó  prioridade atu lei ida ne’ebé mak diskute no programa atu aselera serbisu PN nian.

JSMP mós rekomenda ba Tribunal atu foku atensaun ba kazu sira ne’ebé mak pendente.

Diretór internu JSMP, Casimiro dos Santos, informa, JSMP nia observasaun nota katak mosu preokupasaun barak, maibé laiha meius ida ne’ebé própriu atu hasoru malu hodi diskute preokupasaun sira ne’ebé mai husi komunidade ne’ebé iha relasaun ho povu nia direitu ba asesu lei ho justisa formal.

“JSMP observa katak durante nee, PN ho Tribunal hatudu produtividade serbisu di’ak ona, maibé di’ak liu presiza toma atensaun ba serbisu, nune’e bele aselera serbisu ida di’ak liu tan,” hateten Casimiro dos Santos, ba jornalista sira, iha ámbitu semináriu nasionál kona-ba demokrasia, knaar órgaun soberania, partisipasaun publika iha prosesu halo lei no asesu ba justisa formal, foin lalais ne’e.

Iha biban hanesan, reprezentante husi Embaixada Australia, Carolina Skorupa informa, orgullu tebetebes hodi fó apoiu ba semináriu nasionál sira ho objetivu mak liga ho justisa formal timorense inklui mós kazu kriminál no sivíl.

Razaun seluk mak oradór sira mós fahe sira nia koñesimentu no esperiénsia kona sistema justisa formal no knaar órgaun soberanu no asesu justisa TL.

Oradór prinsipál mak iha semináriu nasionál ne’e mak   hanesan membru PN, Mariano Assanami Sabino, Juiz Administradór Dili, Afonso Carmona, Xefe Prokuradór Distritu Dili, Jacinto Babo no Adjunta Diretora JSMP, Ana Paula Marçal.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór        : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!