iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Komunidade Suku Soilesu Preokupa ho Estrada Ligasaun Suku ba Munisípiu Bobonaro

Komunidade Suku Soilesu Preokupa ho Estrada Ligasaun Suku ba Munisípiu Bobonaro

Kondisaun estrada ligasaun suku ho Munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/António Gonçalves

BOBONARO, 19 jullu 2020 (TATOLI) Komunidade Suku Soilesu Marobo, Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro preokupa tebes ho kondisaun estrada ne’ebé liga hosi suku ne’e tanba difikulta komunidade lori produtu ba merkadu.

Komunidade Suku Soilesu, Romaldo Leto Mau, hateten durante tempu ukun-an Prezidente Repúblika, Primeiru-Ministru to’o Membru Governu sira mai vizita suku ne’e maibé to’o agora seidauk rezolve problema estrada.

Nune’e, liuhosi vizita Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’ ba Suku Soilesu aproveita hato’o komunidade sira-nia preokupasaun.

“Ami-nia suku ne’e dook hosi vila, dook hosi merkadu, no susar atu asesu ba buat hotu. Ami-nia estrada hosi munisípiu mai suku araska tebes tanba ne’e liuhosi biban ne’e ami hato’o katak se bele Governu rezolve problema ami-nia, ho prezensa Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál bele ajuda komunika ba ministru kompetente atu rezolve problema komunidade Soilesu nia, liuliu ba estrada,” tenik reprezentante komunidade ne’e liuhosi diálogu ho Sekretáriu Estadu Akara, sesta ne’e.

Nia haktuir, Suku Soilesu haketak ho mota, ne’ebé atu asesu ba aldeia ida mós susar no komunidade balun hosi aldeia sira iha Soilesu rasik fronteira ho Munisípiu Ermera.

“Labarik sira bainhira atu asesu ba eskola no postu saúde tenke hakur fali mota. Tanba ne’e, husu ba Governu hodi monta ponte ki’ik ida ba estudante sira atu la’o bainhira tempu udan, ami-nia maluk sira halo ponte ida uza ai-rin eletrisidade maibé kuandu ita hakat tenke kuidadu tanba bainhira monu tun ne’e mota lori liu,” nia haktuir.

Nia husu Governu bele tau atensaun ba preokupasaun komunidade, nune’e bele garantia ba komunidade sira ne’ebé maioria hala’o vida hanesan agrikultór, bele lori sira-nia produtu ba merkadu.

“Se lae produtu agrikultór ne’ebé maka komunidade Suku Soilesu iha hanesan liis no seluk seluk tan laiha folin,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Soilesu, Norberto Martins Simões, dehan maioria komunidade iha suku ne’e dook husi vila no kuaze komunidade sira hanesan agrikultór maibé labele asesu ba merkadu tanba kondisaun estrada.

Líder komunitáriu ne’e haktuir, trasporte ne’ebé asesu ba suku iha bai-loron de’it, tempu udan labele tanba kondisaun estrada la permite.

Aleinde ne’e, produsaun agrikultór ne’ebé maka poténsia inklui sítiu turíztiku hanesan Blacun no Sibi, labele asesu tanba estrada ladi’ak.

Nune’e mós, Administradór Munisípiu Bobonaro, Jeferino Soares, hateten autoridade iha ona planu mestre ba estrada rurál maibé daudaun ne’e Ministériu Obra Públika (MOP) maka toma responsabilidade.

“Husu ba komunidade Suku Soilesu tenke koopera ho ajénsia ne’ebé parseiru Governu hodi halo dezenvolvimentu iha suku, liuliu estrada rurál hodi bele iha mudansa.

Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’ apresia tanba bele rona direta preokupasaun komunidade.

“Ohin sira mós hato’o preokupasaun kondisaun estrada iha Suku Soilesu rasik, hanesan Membru Governu ami simu preokupasaun sira ne’e, tanba ha’u mós haree rasik kondisaun iha ne’e. Bainhira hasoru malu ho Membru Governu, ha’u sei transmite informasaun sira ne’e ba ministériu relevante,” Akara subliña.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!