iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, HEADLINE

MOP-ADN hahú indika empreza normaliza estrada iha Embaixada Japaun oin

MOP-ADN hahú indika empreza normaliza estrada iha Embaixada Japaun oin

Ministru Obra Públika, Salvador Soares dos Reis Pires.Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 10 abríl 2021 (TATOLI)—Ministru Obra Públika (MOP), Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, hateten daudaun ne’e Diresaun Jerál Obras Públika (DJOP) no Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) halo ona indetifikasaun ba empreza ne’ebé iha ekipamentu no finanseiru atu halo normalizasaun estrada dirasaun Praia dos Coqueiros ne’ebé monu ka kotu iha Embaixada Japaun nia oin.

Notísia Relevante: PM orienta MOP-ADN mobiliza kompañia normaliza estrada iha Embaixada Japaun oin

“Ekipa tékniku hosi Diresaun Jerál Obra Públika (DJOP) no Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (AND) hahú prosesa atu halais levantamentu, se di’ak liután loron ida ka rua oin mai, indika ona kompañia hodi mobiliza ekipamentu pezadu, hodi bele halo ona reabilitasaun emerjénsia ba estrada refere. Tanba, estrada ne’e tama iha kategoria dalan protokolu ne’ebé presiza normaliza lalais,” Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires hateten liuhosi komunikadu imprensa ne’ebé Agência TATOLI asesu, sábadu ne’e.

Levantamentu ne’e, nia hatutan, ho baze orientasaun Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hodi buka hatene progresu prosesu levantamentu, partikularmente ba estrada ne’ebé monu iha Embaixada Japaun nia oin.

Tékniku sira afirma, dezeñu prontu ona no daudaun ne’e iha hela verifikasaun ADN nian, no hein katak iha loron ida ka rua tan, bele ona implementa.

“Tékniku MOP mós esplika se kompañia indikadu iha kapasidade no volume servisu di’ak iha kaer obra, garante to’o semana ida, estrada refere bele ona normaliza fali ho fui alkatraun,” nia dehan.

Aleinde, Xefe Governu husu atu indika kompañia ne’ebé iha kapasidade finanseira no materiál nune’e bele kaer obra ho di’ak.

Entertantu, sábadu ohin, MOP kontinua normaliza Mota Maloa no aterru dalan ne’ebé liga diresaun entre Maloa ba Manu Meta Rai Hun, iha iha Aldeia Matua, Suku Villa Verde, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisípiu Dili, ne’ebé hetan estragu hosi mota boot iha domingu (04/04) semana kotuk.

Jornalista: Florencio Miranda Ximenes

Editór: Cancio Ximenes

iklan
iklan

One Comment

  1. Strada nebe at ona ne diak liu labele ateru ho rai ten nebe udan mai bobosok at fali me servosu la los tenki halo obra dalan sira ne’e ho tuir dezenhu nebe halo husi obras publiku labele tuir kontraktor nia gostu deit. Kona ba ADN dala ruma sira mai komen deit mais dala ruma lahatene material saida mak atu usa para obra ne metin no dura i komunidade lokal mos tenki hatene didiak konaba konatrusaun .refere.

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!