iklan

HEADLINE, SAÚDE

COVID-19, rekoperadu 44 no ativu 717

COVID-19, rekoperadu 44 no ativu 717

Komunidade prepara an hodi simu vasina AstraZeneca doze daruak iha Sentru Saúde Bairru Formoza, kuarta (21/07/21). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 22 jullu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu 22, rekoperadu 44 no kazu ativu 717.

“Kazu foun 44 hosi Dili 12 no Munisípiu-sira seluk na’in 10, kompostu hosi mane 11 no feto 11,’’ Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liu hosi komunikadu, kinta ne’e.

Notísia relevante:COVID-19, rekoperadu 50 no ativu 739

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 12 mai karaik na’in-ida, ho idade entre tinan 12-59 na’in 21 (95,4%), idade 60 mai karaik  laiha. Hosi kazu detetadu foun ohin  38% sintomátiku.

Kumulativu kazu konfirmadu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 22 jullu 2021 hamutuk 10.227. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 535 PCR, ho detallu hanesan tuir-mai, Vijilánsia sentinela 13, rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing 15, Rastreiu Aleatóriu ka Random Screening na’in 52, Viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 421, Viájen internasionál  ida, Follow up iha kuarentena na’in 33.

Totál testes PCR ne’ebé halo horisehik 21 jullu iha Munisípiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 362 ho detalla hanesan tuir-mai, Maubisse 65, Maliana 20, Viqueque 22, Suai 22, Baucau 83, Ermera 68, RAEOA 45 no HNGV 37.

Totál doze vasina ne’ebé fó ona ba populasaun elijível tinan 18 ba leten, to’o ohin dader 10:00, loron 22  jullu tuir sistema informasaun Sáude iha Ministériu Saúde, totál kumulativu 1ª doze iha Dili 125.402 (58,7%) no  totál  kumulativu 2ª doze  iha Dili 58.233(27,24%).

Ema ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste 258.348 (34,2%) no simu ona doze daruak  71.061 (9,41%).

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia nian uza, maka insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et  moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 2,5/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisípiu Díli 6,0/100 mil abitante.

Insidénsia iha leten sei nafatin hatudu katak Munisípiu Dili maka fatin ho risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et no hada’et tutuan virus SARS-CoV-2.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 22 jullu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 13, Iha área obstetrisia na’in-tolu, no iha medisina interna na’in-hitu  iha sirurjia na’in-tolu. Iha obstetrisia na’in-tolu kategoria leve (mild) hotu. Iha área medisina interna na’in-hitu. Rua grave, ida uza ventiladór, ida uza oksijéniu na’in-rua moderadu, nain-tolu leve mild hotu. Sira na’in-tolu iha sirurjia kategoria leve mild hotu.

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz, hatudu katak, bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak-liu tan maka sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Apelu

Apela ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira-ne’e, mak hanesan uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka hakuak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!