iklan

NASIONÁL, BAUCAU, DEFEZA, HEADLINE, MUNISÍPIU, SEGURANSA

Troka esperiénsia téknika-tátika operasaun hanesan ezersísiu dalan ba dame

Troka esperiénsia téknika-tátika operasaun hanesan ezersísiu dalan ba dame

Forsa F-FDTL no EUA foto hamutuk hafoin abertura ezersísiu konjunta dalan ba dame iha komponente terrestre Baucau, Segunda (26/07). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 26 jullu 2021 (TATOLI)–Xefe Estadu Maiór FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Brigadeiru Jenerál Calisto Santos ‘Coliati’, konsidera atu halo ezersísiu dalan ba dame maka forsa nasaun rua presiza troka esperiénsia.

“Troka esperiénsia ne’e iha área téknika no tátika operasaun, tanba ne’e atu halo defensiva no ofensiva, maka ita-nia forsa rasik sei aprende hosi forsa Estadu Unidu Amérika (EUA) no sira mós aprende hosi F-FDTL nia esperiénsia, oinsá mak halo defeza no atake,” Brigadeiru Jenerál Calisto hateten iha komponente terrestre, Lanud Baucau, segunda ne’e.

Nune’e, forsa país rua halo ezersísiu konjuntu dalan ba dame, ne’ebé foin atu realiza ba dahuluk no sei iha treinamentu iha munisípiu Baucau, hahú loron 26 jullu to’o 06 augusto 2021.

Atividade ne’e lidera hosi Forsa Armada Pasífiku, Komandu Enjeñaria 412 no Forsa Ezersísiu Rezerva EUA, Kolonel Santacroceno no hosi F-FDTL lideradu hosi Kapitaun Infantaria, Nogéra Laranzinha.

Biban ne’e Brigadeiru Jenerál Calisto esplika, objetivu prinsipál dahuluk mak atu treina F-FDTL hamutuk ho forsa amerikanu iha área mapamentu, nune’e bele halo navigasaun uza mapa atu halo operasaun iha terrenu no seluk iha área saúde, atu treina forsa sira kona-ba primeiru sukoru iha área kombate.

“Karik iha situasaun funu, oinsá mak militár sira bele fó apoia ba militár sira ne’ebé kanek no sira ne’ebé karik mate iha funu laran,” nia akresenta.

Coliati nota mós katak, mundu ohin loron, laiha Estadu ida mak hamrik independente, Estadu ida kiik presiza ida boot, nune’e mós Estadu boot presiza kiik, nune’e hamutuk bele harii páz no  estabilidade iha regionál no mundu.

“Ida-ne’e mak objetivu ne’ebé nasaun sira ohin loron buka atu halo ezersísiu hamutuk,” nia subliña.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!