BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Suku Fatulia falta bee-moos no estrada a’at

Suku Fatulia falta bee-moos no estrada a’at

Xefe suku Fatulia, Angelino Moisés Pereira. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 20 agostu 2021 (TATOLI)—Xefe suku Fatulia, postu admistrativu Venilale, munisípiu Baucau, Angelino Moisés Pereira, hateten, povu iha suku ne’e hasoru difikuldade iha infraestrutura bázika.

“Jeralmente infraestrutura bázika iha suku Fatulia hasoru difikuldade tanba tempu bailoron komunidade susar tebes asesu bee-moos no estrada balun ladi’ak,” Xefe suku informa ba Agência TATOLI, iha Villa nova, sesta ne’e.

Tuir líder komunitáriu ne’e, iha tempu bailoron komunidade la’o dook hosi uma ba bee-matan atu asesu bee-moos hodi tein no haris.

Durante ne’e, autoridade lokál halo ona esforsu komunika ho institusaun relevante atu tau atensaun ba komunidade iha suku ne’e, inklui mobiliza komunidade hodi kuda ai-oan besik bee-matan hanesan parte prezerva ambiente hodi asegura bee-matan labele maran.

Alende ne’e, iha tinan ne’e liuhosi orsamentu Programa Nasionál Dezenvolvementu Suku (PNDS) foin planu atu kria programa regular ba bee-moos ne’ebé orsamentu hamutuk $51.000 maibé seidauk realiza, enkuantu progressu Uma Kbiit Laek (UKL) atinje ona 85% ho tipu 48m², ho orsamentu kada uma $17.000.

Enkuantu, aldeia tolu iha suku Fatulia mak asesu ona eletrisidade, maibé falta aldeia ida mak seidauk asesu.

“Postu Venilale iha 35 aldeia, suku ualu, maibé úniku aldeia Osso-Uaque iha suku Fatulia mak seidauk asesu elektrisidade,” nia hatutan.

Entretantu, suku Fatulia hamutuk aldeia haat, kompostu hosi Bahadato, Osso-Uaque, Uai-To-Bono, Uatulia-Ana, ho totál populasaun 2.721, hosi uma-kain 688.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!