iklan

EKONOMIA, HEADLINE

Empreza Kenja hosi Japaun interese investe iha setór telekomunikasaun Timor-Leste

Empreza Kenja hosi Japaun interese investe iha setór telekomunikasaun Timor-Leste

Prezidente ANC, João Olívio Freitas. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 01 setembru 2021 (TATOLI)—Ekipa hosi Autoridade Nasionál Komunikasaun (ANC, sigla portugés) halo enkontru via vídio konferénsia ho Embaixadór Timor-Leste iha Japaun, Elídio Ximenes, hamutuk ho empreza Kenja, hodi ko’alia kona-ba investimentu iha área telekomunikasaun.

Prezidente ANC, João Olívio Freitas, haktuir, antes ne’e liuhosi Embaxada iha Japaun, empreza japonez ne’e hatama pedidu investimentu iha setór tekomunikasaun iha loron 23 agostu.

“Ita simu proposta ida hanesan nota ofisiál ida hosi Embaixada Japaun iha Tokyo no ida hosi Kenja, ne’ebé empreza ne’e iha iha interese atu mai halo investimentu setór telekomunikasaun iha Timor-Leste,” Prezidente ANC informa hafoin ramata enkontru virtuál, iha salaun ANC, Caicoli, kuarta ne’e.

Iha biban enkontru, parte rua ko’alia kona-ba rekezitu investimentu ein termu administrativa no téknika.

“Ami halo diskusaun oituan, hanesan reguladór esplika ba sira kona-ba rekezitu saida de’it maka presiza atu mai halo investimentu iha Timor-Leste iha setór telekomunikasaun, ANC  nu’udar reguladór ne’ebé trata rejistrasaun no lisensa, esplika kona-ba utilizasaun rekursu telekomunikasaun hanesan espetru ba empreza  ne’e,” nia akresenta.

Molok mai halo rejistrasaun iha ANC, empreza presiza halo rejistrasaun ba entidade relevante hanesan Servisu Rejistrasaun no Verifikasaun Emprezariál (SERVE) no seluk tan.

“Bazeia ba proposta hosi empreza Kenja ne’ebé enkamiña mai ANC, sira sei fornese internet ho kapasidade 5G. Tanba ne’e, sira hato’o ba ita katak sei esforsu atu fornese servisu 5G ho presu ida-ne’ebé baratu no kualidade di’ak no sira mós hateten katak  ba investimentu ne’e, sira presiza tempu tinan-ida atu kompleta prosesu administrativa iha ita-nia nasaun molok tama fornesimentu servisu telekomunikasaun,” nia esplika.

João Olívio konsidera enkontru ne’e hanesan faze inísiu, ne’ebé sei iha enkontru tuir mai ho Embaixada no empreza Kenja hodi ko’alia kona-ba realizasaun.

Iha sorin seluk, Embaixadór Elídio Ximenes, hateten, liña internet iha Timor-Leste sai problema boot, tanba ne’e Embaixada iha Japaun ko’alia ba empreza hodi halo investimentu iha setór  telekomunikasaun iha Timor-Leste no empreza responde ba kestan ne’e.

“Sira prontu halo investimentu hodi rezolve problema ne’ebé daudaun ita enfrenta iha liña internet,” Embaixadór akresenta.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!