iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

UE hakarak apoia SEFOPE fortalese formasaun profisionál ba joven

UE hakarak apoia SEFOPE fortalese formasaun profisionál ba joven

Ekipa Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu no Uniaun Europeia hasai imajen hamutuk hafoin hala'o enkontru iha salaun enkontru SEFOPE, tersa (28/09). Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 28 setembru 2021 (TATOLI)–Uniaun Europeia (UE) hakarak apoia Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) hodi tulun joven timor-oan sira iha formasaun profisionál.

Embaixadór Uniaun Europeia ba Timor-Leste, Andrew Jacobs. Imajen TATOLI/Francisco Sony

Embaixadór UE, Andrew Jacobs, hateten, apoia ne’ebé fornese kona-ba formasaun profisionál ba foin-sa’e, ne’ebé parte rua sei serbisu hamutuk halo identifikasaun ba sentru formasaun hirak ne’ebé durante ne’e eziste ona iha Timor-Leste molok fasilita formasaun.

“Ami ko’alia kona-ba programa futuru Uniaun Europeia ho Timor-Leste no ami hahú prepara programa iha ámbitu rekuperasaun ekonómika, dezenvolvimentu ekonómiku iha ámbitu ba programa, ne’ebé importante tebes ba formasaun profisionál,” Embaixadór Andrew Jacobs, informa hafoin hasoru malu ho Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, Alarico do Rosário, iha salaun SEFOPE, Caicoli, tersa ne’e.

Tanba ne’e, daudaun parte rua hahú ona halo identifikasaun uluk ba prioridade sira hodi loke oportunidade serbisu hamutuk no dezenvolve empregu kiik sira iha rai-laran.

“Ami ko’alia kona-ba posibilidade apoiu sentru formasaun iha área rurál ne’ebé durante ne’e la hetan oportunidade ba formasaun profisionál, atu halo dezenvolvimentu ba ekonómia lokál, atu ajuda to’os-na’in kuda produtu seluk, ai-fuan oioin, ai diferente, atu atinje nível ekonómiku diferente iha área rurál,” nia akresneta.

Sekertáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, Alarico do Rosário. Imajen TATOLI/Francisco Sony

Iha fatin hanesan Sekretáriu Estadu Formasaun Empregu, Alarico de Rosário, hateten, durante halo diskusaun ho Governu, UE hakarak foka ba área formasaun profisionál juventude sira iha área rurál hodi hasa’e abilidade hodi hakbiit dezenvolvimentu ekonomia iha rurál.

“Ami tuur hamutuk hodi ko’alia no sira prontu atu apoiu hodi haree ba área formasaun no auto-empregu ne’ebé durante ne’e SEFOPE kria hela iha baze ne’ebá. Entaun ida-ne’e SEFOPE mós orgullu atu simu sira sai hanesan parseiru di’ak ida, atu nune’e bele tulun ita-nia joventude sira iha área agrikultura,” nia hatutan.

Enkuantu, tuir dadus ne’ebé rejistadu iha sistema SEFOPE nian, sentru formasaun sira ne’ebé eziste ona iha teritóriu nasionál tomak hamutuk 229, ne’ebé akreditadu hamutuk 25, foin mak hahú halo rejistasaun iha 95 no sai hanesan sentru komunitária iha baze hamutuk 109.

Jornalista : Natalino Costa

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!