iklan

BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Baucau villa lansa programa mão de obra

Baucau villa lansa programa mão de obra

Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau, Olívio 'Bou-Lesa' Freitas, simbolikamente entrega ekipamentu serbisu ba grupu traballadór sira, iha ámbitu lansamentu programa mão de obra iha Villa antiga, kinta (30/09). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 30 setembru 2021 (TATOLI)—Autoridade munisípiu Baucau hamutuk ho postu administrativu Baucau Villa, lansa programa mão de obra, ne’ebé implementa iha suku Tirilolo no Bahu.

Administradór postu Baucau villa, Francisco Ximenes, hateten, programa mão de obra iha postu ne’e foin lansa, ho durasaun serbisu loron-30, ho kustu ba obra $47.750.

“Totál orsamentu ba programa, fahe ba parte haat, ne’ebé programa ida ezekuta 25% ka ninia kustu $11.000-resin ba kada programa,” Administradór hateten iha Villa antiga, kinta ne’e.

Notísia relevante: Administrasaun Baucau villa hein aprovasaun orsamentu programa mão de obra

Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau, Olívio ‘Bou-Lesa’ Freitas, simbolikamente pinta jardín, iha ámbitu lansamentu programa mão de obra, iha Villa antiga, kinta (30/09). Imajen TATOLI/Natalino Belo

Programa haat kompostu hosi manutensaun estrada ho naruk kilómetru 3,2, iha área suku Tirilolo no Bahu, parte rotunda Villa nova to’o nagardjo, dirasaun Baucau-Dili.

Limpeza jerál hosi Sentru Saúde Ria-mare, Bahu to’o Villa nova Tirilolo, pinta monumentu- trotoár no manutensaun jardín iha Baucau Villa-laran.

“Programa ida, iha traballadór hamutuk na’in-20 no kada loron ema ida hetan $5, enkuantu xefe grupu hetan $7, maibé bainhira la serbisu sei ko’a osan bainhira halo pagamentu ba fulan-ida nian,” Francisco akresenta.

Iha fatin hanesan, Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baucau, Olívio ‘Bou-Lesa’ Freitas, hateten, VIII Governu Konstitusionál fó kompeténsia ba munisípiu hotu no desentraliza orsamentu ba baze, liuhosi programa mão de obra iha postu administrativu sira.

“Governu hakarak haree ita-nia kbiit, bele ezekuta osan ho di’ak ka lae, tanba ne’e presiza ezekuta tuir durasaun ne’ebé determina ona, nune’e loke dalan tan atu iha orsamentu tinan oin nian. Ne’e koko povu nia interese no kapasidade atu partisipa iha prosesu dezenvolvementu, tanba ne’e, aloka orsamentu atu haree ita-nia vontade no espíritu nasionalizmu atu utiliza orsamentu ho di’ak,” Bou-Lesa enkoraja.

Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau, Olívio ‘Bou-Lesa’ Freitas, simbolikamente entrega ekipamentu serbisu ba grupu traballadór sira, iha ámbitu lansamentu programa mão de obra iha Villa antiga, kinta (30/09). Imajen TATOLI/Natalino Belo

PAM husu atu grupu traballadór ne’ebé envolve iha programa, inklui Xefe suku no Administradór postu hotu, atu serbisu ho vontade hodi hatudu kapasidade, nune’e iha responsabilidade atu dezenvolve munisípiu Baucau.

Polítika Governu ba programa ne’e ho objetivu, povu iha baze bele ezekuta rasik programa no fó impaktu ekonomia uma-laran liuhosi ezekusaun orsamentu ne’ebé aloka iha kada programa.

Liuhosi reuniaun konsellu konsultasaun postu, maioria xefe suku na’in-11 iha postu Baucau villa deside programa mão de obra implementa iha área urbana, iha suku Bahu no Tirilolo.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!