DEFEZA, HEADLINE

Seidauk prenxe rekezitu,TR haruka fila dokumentu kandidatu Virgílio Guterres

Seidauk prenxe rekezitu,TR haruka fila dokumentu kandidatu Virgílio Guterres

Kandidatu Prezidente Repúblika períodu 2022-2027, Virgílio da Silva Guterres. Imajen TATOLI/António ‘Dasiparu’

DILI, 31 janeiru   2022 (TATOLI)— Tribunál Rekursu (TR) haruka fila dokumentu Kandidatura independente Virgílio da Silva Guterres “Lamukan” tanba seidauk prenxe rekezitu balun nune’e presiza kompleta, hafoin lori fila ba rejistu.

“Ami lori dokumentu, Ofisiál Tribunál Rekursu nian depois halo identifika ami nia dokumentu la tuir formatu Tribunál nian ne’ebé fó mai ami. Iha buat rua mak sira dehan presiza hadi’a ida mak dokumentu deklarasaun aseitasaun hosi kandidatura nian. Tanba tuir loloos tenke ema nain rua mak reprezenta, maibé ami lori de’it ida no kestaun segundu mak eleitór ka apoiante ami tau hamutuk de’it, nune’e Tribunál haruka ami atu tau tuir kada munisipiu nian lista apoiante ho versaun eletróniku,” Kandidatu Prezidente Repúblika 2022-2027, Virgílio da Silva Guterres “ Lamukan” hateten ba jornalista sira  iha  Tribunál Rekursu, Caicoli,  segunda ne’e.

Notísia Relevante: Kandidatu PR Lú-Olo rejista ona iha Tribunál Rekursu

Nune’e, nia dehan presiza hadi’a atu dokumentu sira ne’e bele fasilita Tribunál Rekursu halo serbisu ho di’ak bainhira halo verifikasaun.

“Ohin, Tribunál Rekursu haruka fila hodi ami ba hadi’a. Nune’e kuarta ne’e, ami submete mai fali iha Tribunál,” nia afirma.

Kandidatu Prezidente Repúblika ne’e dehan, apoiante ba nia kandidatura hamutuk 7.059, nune’e nia fiar atu konkorre iha Eleisaun Prezidensiál tinan ne’e.

“Nuudar kandidatura sempre fiar aan atu manán, tanba hetan apoiu hosi povu no povu mak nain ba prosesu demokrátiku, Maibé atu hili ha’u sai Prezidente Repúblika ne’e desizaun povu nian,” Virgílio Guterres.

Tuir planu kampaña abertura hosi kandidatu independente ne’e hahú hosi  Rejiaun Administrativu Espesiál Oé-cusse no Ambeno (RAEOA) tanba apoiante maioria hosi ne’ebá.

Notísia Relevante: Kandidatu Ramos Horta rejista ona iha Tribunál Rekursu

Jornalista : Natalino Costa

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!