EKONOMIA, HEADLINE

Projetu Bayu-undan akumula reseita millaun $700 iha tinan ikus

Projetu Bayu-undan akumula reseita millaun $700 iha tinan ikus

Atividade Petrolífera iha kampu Bayu-undan. Imajen/Conocophillis

DILI, 10 fevereiru 2022 (TATOLI)—Investimentu empreza Santos Limited iha Kampu Bayu-undan hodi halo perfurasaun iha mina-matan tolu, daudaun ne’e lori progresu di’ak no hetan reseita signifikante.

“Hosi fin tinan 2020 to’o agora, ita hetan reseita millaun $700, ne’e la’ós oituan tanba uluk kada tinan ita hetan de’it millaun $100. Nune’e, ita projeta ba to’o fin tinan ne’e sei hetan liu biliaun $1, ne’e susesu ida. Ida-ne’e tanba ita barani foti desizaun hodi fura posu tolu, Uluk ita fura mós posu balun la hetan no maran,” Prezidente Autoridade Nasionál Petróleu no Minerál (ANPM), Florentino Soares Ferreira, informa ba Agência TATOLI, via online, kinta ne’e.

Notísia relevante: Produsaun posu dahuluk iha kampu Bayu-undan hatudu aumentu gás

Nune’e, ANPM fahe reseita tuir Kontratu Partilla Produsaun ka (PSC-Production Sharing Contracts hodi foti Estadu nia parte hafoin prodús ona mina ou gás.

“ANPM hanesan autoridade reguladora, ne’ebé tempu hanesan reprezenta Estadu Timor-Leste iha PSC hodi rekolla reseita hodi hatama ba Fundu Petróleu,” nia akresenta.

Reseita hirak ne’e hetan hosi perfurasaun posu tolu iha Bayu-undan no ikus mai hasa’e produsaun.

“Produsaun sa’e, signifika reseita mós sa’e, enkuantu presu gás merkadu mós sa’e, entaun iha impaktu pozitivu. Konflitu sira hanesan Russia no Ukraina, kontribui ba supply gás iha mundu no interrompe, entaun fó oportunidade ba ita atu fa’an ita-nia gás ho presu di’ak,” nia esplika.

Empreza Santos Limited ne’e hanesan operadór iha kampu Bayu-undan, ne’ebé iha janeiru 2021 anunsia ona desizaun halo investimentu ho montante millaun $235 ba projetu perfurasaun mina-matan tolu.

Empreza ne’e halo perfurasaun ba dahuluk, bainhira kampu ne’e hanesan ona parte esklusiva ida iha jurizdisaun Timor-Leste, hafoin ratifikasaun Tratadu Fronteira Marítima entre Timor-Leste no Austrália.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

One Comment

  1. “uluk kada tinan ita hetan de’it millaun $100” mak sala. Desde 2006, Timor-Leste simu liu millaun $325 kada tinan husi Bayu-Undan. Durante 2016-2020, reseita anual rata-rata mak millaun $500 kada tinan.

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!