iklan

HEADLINE, SAÚDE

Janeiru to’o marsu, pasiente na’in-lima fase raan iha HNGV no óbitu na’in-rua

Janeiru to’o marsu, pasiente na’in-lima fase raan iha HNGV no óbitu na’in-rua

Espesialista Nefrolojia Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV), Gustavo do Rosario da Cruz.imajen/Felicidade Ximenes

DILI, 21 marsu 2022 (TATOLI)—Espesialista Nefrolojia iha Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV), Gustavo do Rosario da Cruz, hateten hahú janeiru to’o meadu marsu pasiente na’in lima mak fase raan iha HNGV, hosi númeru ne’e na’in-rua mak mate.

“Ita fó atendimentu hela ba pasiente na’in lima mak fase raan, ne’ebé na’in-rua mak mate tanba komplikasaun  no na’in ida  husu alta pedidu fila ba uma  no na’in rua  seluk daudaun ne’e sei halo tratamentu,”Gustavo  hateten ba ba jornalista sira iha HNGV-Bidaun, segunda ne’e.

Durante ne’e,nia dehan la transfere ona pasiente fase raan ba estranjeiru tanba HNGV mós iha ona ekipamentu médiku  ne’ebé sufisiente  hodi halo tratamentu iha rai-laran.

Médiku espesialista iha HNGV na’in haat, kompostu timor oan na’in-tolu no kubanu na’in-ida no espesilista balun sei estudu iha nasaun Xina.

“Ita-nia ekipamentu makina hamutuk 10 resin ne’ebé mak fó atendimentu ba pasiente fase raan sira, maibé ba oin ita husu para aumenta tan mákina, nune’e   pasiente fase raan kontinua halo tratamentu iha ne’e,” nia akresenta.

Tuir oráriu ba pasiente fase raan iha HNGV mak hahú segunda to’o sabadu.

“Ha’u husu ba komunidade hotu kona-ba moras rins sira atu halo lalais tratamentu sedu  hodi hodi labele hamosu moras komplikadu sira seluk hanesan rins króniku, raan midar  no  tensaun maka’as,” nia sujere.

Alende ne’e, husu ba pasiente sira atu konsumu hahan nutritive no hapara fuma no hemu tua no halo ezersísiu loro-loron.

“Husu ba komunidade karik moras rins tenke ba halo tratamentu sedu iha HNGV no husu ba populasaun sira evita uza aimoruk tradisionál,” nia fó hanoin.

Notísia relevante:  Pasiente Fase Ran Na’in 10 Mate

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór        : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!