iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

Estudante TEKVOK Hera na’in-44 prontu tuir ezame nasionál

Estudante TEKVOK Hera na’in-44 prontu tuir ezame nasionál

Ilustrasaun ezame. Imajen/Espesiál

DILI, 19 jullu 2022 (TATOLI)–Estudante finalista Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál Tékniku Vokasionál (TEKVOK) Hera na’in-44 preparadu ona atu partisipa ezame nasionál ne’ebé sei realiza iha outubru 2022, tanba dadus submete hotu ona ba Diresaun Servisu Edukasaun Dili (DSED).

“Ita submete hotu ona dadus estudante sira atu partisipa ezame nasionál ba Diresaun Servisu Edukasaun Dili atu halo verifikasaun, ne’ebé eskola hein de’it karik iha buat ruma presiza atu kompleta maka sei informa fai ba estudante sira,” Adjuntu Diretór eskola TEKVOK Hera, Anselmo Freitas Migato, informa, iha ninia knaar fatin, tersa ne’e.

Notísia relevante: Kargu xefia 25 hosi eskola TEKVOK ameasa rezigna-an hosi GAT

Estudante finalista ne’ebé preparadu atu partisipa ezame nasionál, kompostu hosi departamentu kontabilidade iha estudante 28 no departamentu komérsiu iha estudante 16.

“Atividade prosesu ensinu aprendizajen ba estudante sira daudaun ne’e la’o hanesan la tuir kondisaun ne’ebé la sufisiente. Eskola deside muda prosesu ensinu aprendizajen ba estudante sira semana sim semana não, tanba depois eskola ne’e hetan ameasa hosi udan no mota boot to’o agora seidauk hetan apoiu,” nia akresenta.

Diretór dehan, eskola ne’ebé hetan estragu kontinua a’at nafatin no parte eskola hamutuk ho inan-aman sira konsege halo esforsu hodi hadi’a fali hariis fatin, atu nune’e estudante no mestre sira bele utiliza iha prosesu ensinu aprendizajen.    

Jornalista   : Tomé Amado

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!