iklan

JUSTISA, HEADLINE

ONU apresia Governu TL aprezenta kandidatura ba Konsellu Direitu Umanu

ONU apresia Governu TL aprezenta kandidatura ba Konsellu Direitu Umanu

Ministru Justisa, Tiago Amaral Sarmento, hala’o reuniaun ho reprezentante husi Organizasaun Nasaun Unida (𝑼𝑵, sigla Inglés) 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟’𝑠 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒, Assesora Direitu Umanu, Claudia Soares Diaz.Imajen/MJ

DILI, 21 jullu 2022 (TATOLI)— Ministru Justisa, Tiago Amaral Sarmento, kinta ne’e, hala’o reuniaun ho reprezentante husi Organizasaun Nasaun Unida (𝑼𝑵, sigla Inglés) 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟’𝑠 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒, Assesora Direitu Umanu, Claudia Soares Diaz, hodi diskute kona-ba relatóriu no implementasaun konvensaun-sira no hato’o apresiasaun kona-ba prosesu kandidatura Timor-Leste nian ba Konsellu Direitu Umanu Nasaun Unida ba períodu tinan 2024 to’o 2026.

“Assesora Direitu Humanus UN hato’o mós sira ninia apresiasaun ba Governu Timor-Leste ne’ebé Diskute ona ninia kandidatura ba “membru konsellu direitu umanu iha nasaun Unida,” Ministru Justisa, hateten hafoin reuniaun iha gabinete MJ-Caicoli.

Tuir nian, karik eleitu ba membru sai hanesan dahuluk ba Timor-Leste halo parte ba membru konsellu direitu umanu, ne’ebé kontribui ba promosaun direitu umanu nian liohusi respeitu mutu no diálogu. Promosaun no protesaun husi direitu umanu hanesan prioridade ba Timor-Leste, tantu hanesan nivel nasionál no hanesan internasionál.

Iha reuniaun ne’e, Ministru Justisa ho Assesora ba Direitu  Umanu UN ne’e, diskute mós kona-ba relatóriu direitu umanu ne’ebé atrazu, posibilidade ba estabelesimentu mekanizmu nasionál ba relatóriu no ninia akompañamentu, bazeia ba rekomendasaun resente ne’ebé hato’o ba Timor-Leste.

“Ita nia aprezentasaun iha Universal Periodic Review ne’ebé hala’o ona iha loron 27 fulan-Janeiru 2022 liuba, iha Zenebra, Suiça. No oinsá atu haforsa liután kooperasaun hodi kontinua promove direitu umanu iha nasaun sira,”

Nune’e, Governante ne’e agradese ba reprezentante nasaun Unida nian ne’e, no husu mós ba sira atubele fó apoia no asisténsia ba Ministériu Justisa, liga ba kriasaun lei liberdade Relijioza.

Ministru Tiago, afirma Komisaun Diretu Umanu Nasaun Unida iha Timor-Leste, husu  progresu implementasaun konvensaun internasionál sira hanesan konvensaun CEDAW no Konvensaun Direitu ba Labarik nian  ne’ebé Timor-Leste ratifika dezde 2002 to’o 2022.

Estadu ne’ebé sai ona hanesan membru ba konvensaun CEDAW hamutuk nasaun 186, ne’ebé regularmente hato’o sira nia relatóriu ba Komite CEDAW (first report no periodic report). Reprezentante hosi Governo nian sei halo diálogu interativu ho Komite CEDAW nian hodi hatene kona ba Estadu nia obrigasun ba implementasaun artigu-artigu (hamutuk artigu 30) iha Konvensaun CEDAW nia laran.

Komite CEDAW mós iha knaar atu simu keixa (complaint) mai hosi ema individuál ka grupu kona-ba violasaun direitu umanu liuliu ba violasaun direitu feto nian.

“Ha’u hanoin nia relatóriu ita haruka ona ba iha Zenebra, maibé balun seidauk ne’ebé Komisaun Direitu Umanu Altu Nivél Organizasaun Nasaun Unida (ONU) ejize ita atu aprezenta relatóriu ba sira,”nia afirma.

Reuniaun refere akompaña mós husi Diretor Nasionál ba Cidadania no Direiru Humanus (DNDHC), Flaviano Moniz no Assesor Administrasaun Ministru Justisa nian,Tomas M. Correia.

Jornalista: Natalino Costa

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!