iklan

VÍDEO

MS lansa survey nasionál prevalencia TB iha Timor-Leste

DILI, 09 setembru 2022 (TATOLI)-Ministériu Saúde hamutuk ho Parseiru hosi Governu Austrália, sesta ne’e, iha JL vila Fatuhada Dili, hala’o lansamentu ba rezultadu survei kona ba prevalénsia moras Tuberkuloze iha Timor-Leste, Iha ámbitu lansamentu ne’e, Vise ministru Saúde Bonifacio Mau-Koli dos Reis, hateten obejtivu husi peskiza ida ne’e hamutuk ho parseiru husi Australia nian atu hatene loloos kauza no númeru Tuberkoloze iha Timor-Leste ne’ebé sei aas.

Produsaun Tatoli I.P©2022

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!