iklan

BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU, SEGURANSA

PNTL Bobonaro sei kontrola fogete iha loja no merkadu

PNTL Bobonaro sei kontrola fogete iha loja no merkadu

Komandante PNTL Munisípiu Bobonaro, Superintendente Antoninho Mauluta. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 04 novembru 2022 (TATOLI) — Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) munisípiu Bobonaro, Superintendete Antoninho Maluta, fó-sai katak, iha tempu badak kontrola fogete ne’ebé negosiante sira fa’an iha loja no merkadu sira iha munisípiu refere.

Superintendente Mauluta dehan, ba dahuluk polísia sei aviza liuhosi Rádiu Komunidade Maliana (RKM), Rádiu Televizaun Timor-Leste, Empreza Públika (RTT,E.P) no igreja liuhosi misa domingu atu nune’e labele fa’an ba komunidade sira tiru barullu iha tempu kalan.

Nia akresenta, atividade ne’e implementa hodi fö tempu no biban ba autoridade seguransa sira atu kontrola no halo monitorizasaun ba situasaun seguransa iha munisipiu Bobonaro durante loron boot, Natál no Tinan Foun.

“Ita mós hein parte Governu nia desizaun balun, liuliu mai hosi komando jerál nia orientasaun no depaxu balu mai maibé oras ne’e daudaun ami prepara bela planu, parte polísia komunitária atu la’o ba liga ho merkadu no loja atu avizu hela buat sira-ne’e,” nia informa ba jornalista sira iha Maliana, sesta ne’e.

Iha tempu badak komandu munisípiu Bobonaro sei halo enkontru ho Preizdente Autoridade munisipiu Bobonato, Ernesto de Oliveira Barreto no emprezariu sira hotu-hotu nune’e labele fa’an ba komunidade sira atu tiru barullu iha loron bainbain, liuliu iha tempu kalan.

“Ha’u hanoin ba oin ita hotu-hotu hamutuk atu haree ba situasaun ida-ne’e, nune’e hotu-hotu tenke kontribui ba situasaun ida-ne’e, atu fó tempu ba seguransa atubele kontrola situasaun, iha munisípiu laran tomak,” Mauluta akresenta.

Jornalista   : Sérgio da Cruz

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!