iklan

NASIONÁL, HEADLINE, INKLUZAUN SOSIÁL, POLÍTIKA

Komisaun sei valida dadus veteranu rejistadu 2009 iha fevereiru

Komisaun sei valida dadus veteranu rejistadu 2009 iha fevereiru

Sekretáriu Estadu ba Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, Júlio da Conceição “Loro Mesak” Imajen Tatoli /Egas Cristovão

DILI, 17 janeiru 2023 (TATOLI) – Komisaun Nasionál ba Verifikasaun Dadus Veteranu sei halo validasaun, iha fevereiru, ba dadus kombatente ne’ebé rejistadu iha 2009.

“Informa ba Primeiru-Ministru katak, dadus veteranu 2009 nian sei halo validasaun nasionál hahú iha 01 to’o 25 fevereiru 2023”, Sekretáriu Estadu ba Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál, Júlio da Conceição ‘Loro Mesak’, hateten hafoin relata serbisu ba Xefe Ezekutivu, iha Palásiu Governu, tersa ne’e.

Objetivu husi validasaun ne’e mak Komisaun Nasionál ba Verifikasaun  sei bolu estrutura hosi munisípiu sira hotu atu difine ema ne’ebé mak iha grau 8-14, 15-19, 0-3 no 4-7.

Veteranu 2009 ne’ebé rejistadu hamutuk rihun 24-resin. Hirak ne’ebé tuir ona entrevista hamutuk rihun 90-resin.

Governante ne’e salienta katak ba sira ne’ebé seidauk rejista tanba natoon komisaun sira to’o iha fatin maibé laiha, depois validasaun nasionál ramata sei haruka fali komisaun atu halo rejistrasaun.

“Primeiru-Ministru dehan Governu entrega tomak podér ba iha ministeriu hodi lidera verifikasaun ne’e”, Loro Mesak konklui.

Notísia relevante : https://tatoli.tl/2022/11/03/verifikasaun-dadus-veteranu-rejistadu-2009-atinje-ona-90/

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!