iklan

NASIONÁL, EDUKASAUN, HEADLINE

DNDPE ezije projetu kapitál dezenvolvimentu tenke konklui iha maiu

DNDPE ezije projetu kapitál dezenvolvimentu tenke konklui iha maiu

Diretór Nasionál Dezenvolvimentu Parke Eskolár, Agostinho Soares. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 07 fevereiru 2023 (TATOLI)–Diretór Nasional Dezenvolvimentu Parque Eskolár (DNDPE) Agostinho Soares, bolu atensaun ba kompañia sira-ne’ebé kaer projetu kapitál dezenvolvimentu iha territóriu nasionál atu fulan-maiu ne’e tenke konklui ona projetu sira-ne’e.

Notísia Relevante: DNDPE konklui ona projetu kapitál dezenvolvimentu hitu iha munisípiu lima

“Ami husu ona ba kompañia sira atu esforsu an hodi orienta tékniku no traballadór sira atu responsabiliza ba materiál sira hodi bele kumpre oráriu ne’ebé distribui ona. Tan ne’e, ami husu ba sira katak projetu hotu-hotu iha 2022 nian mínimu fulan maiu ikus tenke konklui ona. Se kazu ruma mosu mak la konklui, kompañia tenke aprezenta justifikasaun ida forte,” Agostinho Soares hateten ba Agência Tatoli iha nia kna’ar fatin, Vila Verde, tersa ne’e.

Ezijénsia hirak-ne’e, DNDPE hato’o ona ba diretór kompañia sira-ne’e, tanba antes ne’e sira distribui ona dekretu foun ba diretór kompañia sira hodi husu mínimu fulan-maiu nia rohan ne’e tenke konklui ona projetu kapitál dezenvolvimentu sira.

“Ami halo ona koordenasaun rutina ho Diretór kompañia sira iha loron 03 fevereiru liubá inklui distribui mós dekretu foun ne’ebé foin sai no mós husu kompañia sira atu aprezenta oráriu servisu mai ami, atu nune’e ami-nia tékniku sira bele halo analiza atu nune’e bele fó fali orientasaun ba sira atu kumpre oráriu sira-ne’e,” nia dehan.

Tuir nia, iha kompañia lima ne’ebé dirasaun haruka fila sira-nia oráriu ne’e mak komapañia ida kaer konstrusaun ba eskola ida iha Maubise, kompañia ida kaer eskola ESG iha Liquiça, ida hosi Rabina Lacluta, ida Fali mak Ira-Ler Viqueque-Uatulari inklui kompañia ida kaer eskola ESTV iha Ermera, tanba sira-nia oráriu servisu la tuir dekretu foun ne’ebé distribui ona maibé kompañia sira balun konsidera dekretu-lei foun ne’e no konkorda atu nafatin kumpre.

Nia dehan. kompañia sira la konkorda ne’e mai ho sira-nia razaun katak difikuldade ne’ebé sira hasoru iha terrenu mak agora daudaun tempu udan kondisaun no situasaun iha terrenu defisil atu distribui materiál sira, oinsá mak sira bele garante konstrusaun bele finaliza lalais iha fulan-maiu ikus ne’e, maibé Dirasaun Nasionál Dezenvolvimentu Parque Eskolár husu ba kompañia sira atu nafatin kumpre lei.

Tuir nia, iha mós kompañia balun disponivel ona hakarak entrega projetu kapitál dezenvolvimentu ne’e iha marsu agora maibé dirasaun rasik seidauk fó resposta tanba presiza konfirma ho Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, atu disponivel tempu hodi fó biban ba DNDPE bele organiza tempu

Daudaun ne’e iha ona projetu kapitál dezenvolvimentu hamutuk ualu (8) mak kompañia sira hala’o hela iha terrenu, maibé iha projetu ida mak disponivel atu entrega ona mai Dirasaun maibé parte tékniku sira sei halo hela verifikasaun finál atu haree projetu ne’e atinje ona 100% ka lae.

Entretantu, projetu kapitál ida iha eskola ensinu sekundáriu tékniku vokasionál Malibaka Bobonaro kuaze eskola hotu ona hela de’it tanke bee ida mak presiza finaliza, no bainhira hotu ona Dirasaun bele ona responde ba sira nia pagamentu.

“Maibé depois ita haruka tékniku sira ba halo observasaun rezultadu hatudu katak projetu ne’e foin mak atinje entre 96-97% entaun presiza 3% atu finaliza. Ne’ebé, sira promete mai ami antes loron 15 fevereiru, sira konklui ona,” nia hateten.

Enkuantu projetu kapitál dezenvolvimentu sira seluk mak hanesan iha ESG 05 de Maio, EBF Fatuhada projetu sira-ne’e foin mak hahú iha fim de terseiru trimester, entaun ninia prosesu konstrusaun foin mak la’o.

Projetu eskola EB rua iha Viqueque-Lacluta no Ira-Ler Uatulari nian agora ho kondisaun udan hanesan ne’e, defisil ona atu asesu ba estrada hodi transporta materiál ba fatin konstrusaun sira.

Ho nune’e, previzaun DNDPE nian haree katak kuandu udan kontinua nune’e hela de’it to’o maiu ikus mós progresu fíziku ba projetu kapitál dezenvolvimentu sira-ne’e parese foin bele atinje 75%.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!