iklan

AILEU, ELEISAUN, HEADLINE, POLÍTIKA

Partidu CNRT agradese partisipasaun povu Aileu iha kampaña daualuk

Partidu CNRT agradese partisipasaun povu Aileu iha kampaña daualuk

Portavós no Koordenadór Polítika Esterna Partidu CNRT, Roberto Soares, halo konferénsia imprensa iha Bairro dos Grilhos, segunda (08/05). Imajen TATOLI/Egas Cristóvão

DILI, 08 maiu 2023 (TATOLI) – Prezidente Partidu Kongresu Nasionál Rekonstrusaun Timor-Leste (CNRT), Kay Rala Xanana Gusmão, no estrutura partidu agradese partisipasaun povu Aileu iha kampaña CNRT nian ba daualuk.

“Ha’u hakarak hato’o katak estrutura másima Partidu CNRT apresia tebes partisipasaun povu iha kampaña horiseik no konsidera katak eleitór sira komprende ona katak asaun buka votu ne’ebé maka partidu adversáriu sira balun halo hodi kasa povu Aileu ninia votu ne’e hanesan polítika estratéjia ida atu fakar rai-rahun ba povu Aileu nia matan”, Portavós no Koordenadór Polítika Esterna Partidu CNRT, Roberto Soares, hatete iha konferésia imprensa, iha Bairro dos Grilhos, segunda ne’e.

Partidu CNRT mós konsidera asaun polítika ida ne’e nu’udar meiu ida atu esplora frajilidade emosionál povu eleitoradu nian atu vota ba sira-nia partidu iha eleisaun ne’ebé sei mai. “Kuandu eleisaun liu tiha sira hahú ignora ona povu, maibé CNRT mak sei nafatin moris hamutuk ho povu, buka hakbesik-aan ba sira hodi rona no atende sira-nia nesesidade no terus no susar”.

Nia salienta katak bainhira povu hasoru problema iha tempu covid-19 no inundasaun Xanana Gusmão de’it maka tama sai bairru, suku, aldeia no munisipiu sira hodi konsola no solidariza povu.

Tanba ne’e, haree hosi partisipasaun másima hosi povu eleitoradu sira iha Aileu ne’e nu’udar forma ida atu hatudu katak povu iha vontade boot tebes nu’udar revolta ida hasoru ukun-na’in sira ne’ebé durante ne’e la konsege responde sira-nia aspirasaun.

“Prezidente CNRT konsidera katak povu Aileu komprende ona saida mak polítika. Tanba ne’e, liuhosi asaun ne’ebé povu eleitoradu Aileu hatudu horiseik iha kampu futeból Aileu ne’e ninia rezultadu mak sei hatudu iha eleisaun parlamentár ne’ebé sei realiza iha loron 21 maiu 2023”, afirma.

Jornalista: Tomé Amado

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!