iklan

EKONOMIA, BOBONARO, MUNISÍPIU

Diresaun Terras Bobonaro rekolla rihun $ 45 ba kofre Estadu

Diresaun Terras Bobonaro rekolla rihun $ 45 ba kofre Estadu

Diretór Diresaun Terras no Propriedade munisípiu Bobonaro, Elias Marques.Imajen/TATOLI, Sergio da Cruz

BOBONARO, 23 outubru 2023 (TATOLI)Diretór Diresaun Terras no Propriedade munisípiu Bobonaro, Elias Marques, relata hahú hosi fulan-janeiru to’o outubru 2023, nia parte konsege rekolla reseita hamutuk rihun $ 45,025 ba kofre Estadu.

Nia dehan hosi reseita ne’ebé maka nia parte rekolla ne’e, maihosi arrendatóriu lokál no estranjeiru sira ne’ebé aluga uma no rai Estadu hodi halo negósiu sira iha postu administrativu Atabae, Balibo, Maliana no Bobonaro.

Notísia relevante: Tinan 2022, DTP Bobonaro rekolla reseita rihun $72 ba kofre estadu

“Ami rekoilla reseita iha trimestre primeiru $23,250, segundu trimestre ami hetan reseita ne’ebé tama $8,777 no terseiru $12,836 no iha outubru $5,160 totál hamutuk $45,025,”Nia informa ba Jornalista sira, iha kna’ar fatin,segunda ne’e

Tuir dadus arrendatóriu lokál no estranjeiru ne’ebé maka okupa uma no rai estádu iha munisípiu Bobonaro hamutuk 96 no hosi númeru ne’e balun selu ativu balun la selu ativu ho razaun sira-nia negósiu la hetan rendimentu di’ak kada fulan.

“Sira ne’ebé la ativu ami diresaun iha kompetensia halo xamada ka notifikasaun ba sira para sira bele kumpre dever arendatóriu hodi selu taxa ba Estadu,” Elias afirma.

Diresaun Terras  no Propriedade sei enfrenta problema menus rekursu umanu, transporte no ekipamentu servisu atu fasilita funsionáriu sira atu rekoilla reseita hosi arrendatóriu sira.

“Ami sei buka maneiru ou planu halo nusa para rekoilla hotu hodi fó kontratu kona-ba ami-nia problema sira ne’e ami relata ona ba dirijente másimu hodi hein ninia prosesu,” hateten.

Notísia Relevante:DTP Bobonaro rejista arrendatáriu 94 selu taxa ativu

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!