iklan

ERMERA, HEADLINE, SAÚDE

Ermera livre husi moras Chikungunya

Ermera livre husi moras Chikungunya

Xefe Sentru Saúde Gleno, Alcina Fernandes da Silva/Imajen Tatoli/Filomeno Martins

ERMERA, 16 marsu 2024 (TATOLI) – Xefe Sentru Saúde Gleno, Alcina Fernandes da Silva relata katak desde loron 10 fevereiru, Sentru Saúde Gleno (CHC Gleno) seidauk rejista kazu foun husi moras Febre Chikungunya.

Iha janeiru 2024, Munisípiu Ermera okupa fatin daruak nu’udar munisípiu ne’ebé rejista moras Febre Chikungunya aas ho total kazu hamutuk 78, enkuantu Dili okupa fatin dahuluk ho kazu 85.

“Kazu Chikungunya aas iha janeiru maibé depois loron 10 fevereiru, ita la simu ona ema mai ho sintoma Chikungunya,” Alcina ba Tatoli, iha nia knaar fatin, CHC Gleno Ermera.

Nia dehan moras Febre Chikungunya tun tanba hetan intervensaun imediata husi autoridade saúde Ermera, liu husi fomigasaun no kampña hasae koñesimentu komunidade ba prevensaun moras refere.

“Ba sira ne’ebé mak hetan moras Chikungunya iha janeiru ne’e rekuperadu hotu ona, inklui labarik ida ne’ebé hetan moras Zika,” Alcina informa.

Jestora ne’e husu ba komunidade atu kontinua hamos sira nia ambiente hodi prevene moras Chikungunya: “Nafatin fó alerta ba komunidade sira katak moras Chikungunya, Zika, no Dengue mai husi susuk. Entaun, ita tenke hamos uma hun, no halakon bee-lihun hodi labele hakiak susuk no uza moskiteiru bainhira toba hodi prevene-an husi moras hirak ne’e.”

Husi janeiru to fevereiru, CHC Gleno rejista moras ne’ebé aas liu mak ISPA ho total kazu hamutuk 2,215. Enkuantu, durante periódu ne’e, moras diareia mos rejista aas iha CHC Gleno ho total kazu hamutuk 343. CHC Gleno mos rejista kazu dengue hamutuk 27.

Bainhira husu konaba ekipamenu, medikamentu no reajente sira, Alcina hato’o katak durante ne’e buat hotu lao di’ak: “Ami nia medikamentu stock out ne’e ohin hotu aban iha fali ona.”

Iha janeiru 2024, CHC Gleno fo tratamentu saúde ba ema hamutuk 7,226 no iha fevereiru numeru pasiente vizita CHC Gleno sae ba 8,486.

 

Jornalista: Afonso do Rosario

Editor: Filomeno Martins 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!