EDUKASAUN, BOBONARO, MUNISÍPIU

Autoridade Bobonaro lansa programa merenda eskolár 2024 iha EBC Raifun

Autoridade Bobonaro lansa programa merenda eskolár 2024 iha EBC Raifun

Sekretáriu Autoridade Munisipál Bobonaro ba Asuntu Administrasaun Finansas, Domingos da Costa, ho ekipa fahe hela ai-haan ba estudante sira hodi lansa simbolikamente programa merenda eskolár tinan 2024. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 04 abríl 2024 (TATOLI) – Autoridade Munisipál Bobonaro, liuhosi Sekretáriu Autoridade ba Asuntu Administrasaun no Finansa, Domingos da Costa, kinta ne’e lansa implementasaun programa merenda eskolár tinan 2024 iha Ensinu Báziku Sentrál (EBC, sigla portugés) Raifun, postu administrativu Maliana ba totál estudante 2,292.

Lansamentu ne’e simbolikamente iha EBC Raifun, maibé nia implementasaun  kobre postu administrativu lima seluk hodi responde ba fulan-abríl nian ho loron efetivu sia (9) no totál orsamentu rihun $80.

Adjuntu Prezidente Autoridade Munisipál Bobonaro, Domingos da Costa, hateten tuir loloos programa ne’e hahú implementa iha fulan-janeiru, maibé la konsege tanba iha mudansa Prezidente Autoridade Munisipál tuan ba foun, nune’e seidauk bele ezekuta orsamentu.

Nia argumenta, merenda eskolár nu’udar direitu estudante ensinu báziku sira nian neʼebé partisipa iha prosesu ensinu no aprendizajen, tanba estadu tau-osan kada tinan ba programa ne’e ho objetivu atu dezenvolve labarik sira-nia kakutak no aumenta kresimentu isin hodi kombate problema má-nutrisaun no raes-badak.

Notísia relevante: DSME Bobonaro hein eskola privada submete dadus atu asesu PMA

“Ha’u-nia oan no bei-oan sira mai orsida oras to’o haan, maibé labele haan loos de’it, haan tiha estuda, depoi estuda maka’as ni valór tenke di’ak, labele mai simu tiha, haan bosu tama ba sala laran, tuur matan-dukur, profesór husu lahatene, ne’e merenda eskolár ita simu ne’e saugati de’it,” Domingos hateten.

Nia husu ba fornesedór sira atu ezekuta orsamentu estadu hirak-ne’e tuir matadalan programa nune’e estudante sira bele goja sira-nia direitu.

Estudante Ensinu Báziku Sentrál (EBC, sigla portugés) Raifun, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro, konsumu hela ai-haan merenda eskolár. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

Diretór Servisu Edukasaun Munisípiu Bobonaro, Miguel Freitas, reforsa merenda eskola tinan ne’e lansa iha EBC Raifun, tanba durante ne’e eskola referidu implementa programa ne’e la’o ho susesu tuir manuál neʼebé iha ona.

Nia hatutan, merenda eskola tinan ne’e hetan apoia foos fotifikadu hosi Word Food Programme (WFP) no iha tempu badak parseiru ne’e hamutuk ho governu sei halo lansamentu fatuk-dahuluk ba konstrusaun dapur merenda eskolár iha EBC Raifun no sei kontinua ba eskola hotu-hotu neʼebé eziste iha munisipių Bobonaro.

“Ami foti fatin ida-ne’e sai hanesan pilotu ba EBC hotu-hotu ami espera ho pilotajen ida-ne’e ita-boot sira haka’as-aan ba atu nune’e buat hotu-hotu bele la’o ho di’ak,” nia fó hanoin.

Tuir dadus ne’ebé Ajénsia Tatoli asesu liuhosi dokumentu Autoridade Munisipál Bobonaro ba tinan ne’e aloka orsamentu ho montante $2,176.609 ba programa merenda eskolár kobre loron efetivu 191 ba totál estudante 27,113.

Notísia relevante: AMB husu líder lokál kontrola ai-haan merende eskolár

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!