EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

AMB hahú konstrui postu saúde Molop no reabilita estrada Mazop

AMB hahú konstrui postu saúde Molop no reabilita estrada Mazop

Prezidente Autoridade Munísipiu Bobonaro, Alexandrino Pires. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 22 maiu 2024 (TATOLI)-Prezidente Autoridade Munisipál Bobonaro (AMB), Alexandrino Pires, kuarta ne’e akompaña husi Sekretáriu Autoridade Munisipál ba Asuntu Planeamentu no Investimentu, Semedo Laco no diretor servisu munisipál sira, hatuur fatuk dahuluk hodi hahú halo konstrusaun ba postu saúde no rezidénsia pesoál saúde suku Molop.

Nune’e mós reabilitasaun estrada Mazop ba Laho no Holsa Taz, suku Ai-asa, postu administrativu Bobonaro ne’ebé tama iha projetu Planu Dezenvolvimentu Integradu Munisipál (PDIM) tinan 2024.

Prezidente Autoridade Munisipál Bobonaro, Alexandrino Pires, hateten kondisaun estrada ne’e difikulta tebes ba komunidade atu lori produtu lokál asesu ba merkadu no asesu ba fasilidade saúde.

Nunee mós difikulta Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu halo atuasaun iha terrenu no Bombeirus atu halo intervensaun bainhira ahi haan uma.

Nia dehan, obra rua ne’e implementa atu hakbesik atendimentu saúde ba komunidade no fasilita movimentu ema no transporte husi Mazop ba postu administrativu Bobonaro no kapitál Maliana.

Notisia relevante: Abitante Mazop-Laho halerik ba eletrisidade no saúde

“Ohin ha’u tama mai de’it matan-been nakonu tiha, kuitadu tinan 22 ukun-an, povu sei moris hanesan ne’e, ita-nia ai-fuan, produtu lokál iha foho lolon sira ne’e husik hanesan de’it, tanba ita-nia estrada laiha atu lori ba merkadu,” nia hateten.

Nune’e PAM Bobonaro orienta administradór postu Bobonaro, komandante eskuadra no xefe suku sira atu halo monitorizasaun beibeik, nune’e obra ne’e finaliza ho rezultadu di’ak no kualidade.

Nia husu ba komunidade liuliu joven sira atu kontribui no koopera ho komapañia implementadór projetu rua ne’e, atu nune’e obra ne’e bele la’o ho susesu.

“Aproveita projetu ne’e atu imi hetan osan oituan-oituan,” nia fó hanoin ba joven sira.

Xefe suku Molop, António Maia, sente kontenti no agradese ba autoridade munisipál Bobonaro ne’ebé kontinua tau prioridade ba projetu konstrusaun postu saúde no rezidénsia pesoál saúde.

“Ha’u garantia sei la akontese tan hanesan tinan uluk, atu nune’e inan-aman sira moras ruma karik bele fasilita ona, karik tempu udan mós sei la bá ona postu Bobonaro, tanba iha ha’u-nia suku rasik mós iha ona postu saúde,” nia informa.

Xefe suku Ai-asa, Juvinál Marques, kompromete ba oin sei tún direita ba terrenu atu hodi halo kontrolu másimu to’o obra ne’e finaliza, nune’e bele rezolve preukupasaun komunidade nian.

“Ami agradese ba autoridade munisípiu ne’ebé deside tau orsamentu ba estrada ne’e, ha’u senti estrada ne’e di’ak ona, ba futuru komunidade sira bele lori sira-nia produtu lokál asesu ba merkadu Bobonaro, tanba tinan barak ona sira preokupa tebes ba estrada,” nia katak.

Projetu reabilitasaun estrada Mazop, Laho, Holsa Taz ezekuta husi komapañia Hugo Amor Unipesoál Lda, ho totál orsamentu $239,962.67 no volume servisu ateru no barrajen ho distánsia kilómetru rua.

Enkuantu projetu konstrusaun postu saúde no rezisténsia pesoál saúde ezekuta hosi komapañia Senizu Unip Lda ho montante $217.666.38.

Notisia relevante: Autoridade Bobonaro sei implementa projetu PDIM 13
Jornalista: Sérgio da Cruz
Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!