iklan

HEADLINE, KAPITÁL

Ekipa SEATOU no AMD taka stiker ba kamioneta 100 raut foer

Ekipa SEATOU no AMD taka stiker ba kamioneta 100 raut foer

Ekipa SEATOU no AMD taka sticker ba kamioneta hamutuk 100 raut foer iha Dili laran, iha Tasi-tolu, sesta (21/06/2024). Imajen Tatoli/António Daciparu

DILI, 21 juñu 2024 (TATOLI)Ekipa husi Sekretaria Estadu Asuntu Toponímia no Orgainizasaun Urbana (SEATOU) hamutuk ho Autoridadade Munisípiu Dili (AMD), sesta ne’e, taka stiker ba kamioneta hamutuk 100 ne’ebé raut foer iha Dili laran.

“Stiker ne’ebé ita taka ba kamioneta ne’e hahú husi númeru 1 to’o 100 atu ita hatene no fasil atu kontrola kamioneta sira-nia serbisu iha terrenu,” Sekretáriu Estadu Asuntu Toponímia no Organizasaun Urbana, Germano Santa Brites, informa iha Tasi-tolu.

Antes ne’e, kamioneta ne’ebé tula foer iha de’it 50 maibé daudaun aumenta tan 50 sai 100. Nune’e SEATOU no PAM hakarak konfirma paraderu karreta sira-ne’ebé tula lixu.

“Iha informasaun balun katak karreta sira ne’e balun ba buka fali osan rahun tula fali Xina ka loja boot sira-nia lixu, no balu hadau ret tula foer la nakonu mós lori lona taka metin ba Tibar asina de’it. Entaun ita taka ona stiker, nune’e bainhira públiku haree bele hasai foto no xapa matríkula manda mai ita bele fó sansaun no fó fali oportunidade ba empreza seluk raut foer, tanba ita-nia planu hakarak Dili sai moos no organizadu, ne’e ita hotu nia responsabilidade,” nia tenik.

Notísia relevante : MAE apela komunidade soe foer tuir oráriu ne’ebé Governu termina

Iha fatin hanesan, Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Gregório Saldanha, hateten, AMD hasai ona karta sirkulár rua, ida ba Autoridade lokál sira atu sira koopera ho komunidade kontrola lixu iha ida-idak nia bairru no soe lixu tuir oráriu hahú husi tuku neen lorokraik to’o tuku neen dadeersan, liu oras ida-ne’e labele.

Sirkulár seluk ba empreza atu prepara ekipamentu kompletu ba traballadór sira ne’ebé raut foer.

“Ha’u husu ba empreza lima ne’ebé daudaun munisípiu Dili kontratu raur foer hanesan, Labilay, GSA, Pelipra, Nelces no Felifra Viham tenke preapara ekipamentu ne’ebé kompletu, hanesan luvas, botas, máskara no farda hodi fasilita ita-nia traballadór sira ne’ebé raur foer tanba sira raut foer ne’e iha impaktu ba sira-nia saúde,” nia hateten.

Aleinde ne’e, PAM mós husu ba loja boot sira hodi na’in ba loja rasik mak lori lixu ba lixeiru Tibar no husu komunidade karik haree karreta sira-ne’ebé taka ona stiker sira ne’e mak tula fali lixu husi loja boot sira ka la tula lixu iha terrenu, bele hato’o keixa.

Jornalista     : Arminda Fonseca

Editora          : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!