Autoridade komunitáriu iha esperánsa ba futuru konstrusaun Ponte Bitopa-Noétoko