MS inaugura infraestrutura saúde neen iha Bobonaro