truck sei selu 50 Cent enkunatu motorizada sei selu 10 Cent.