iklan

NASIONÁL

Mandatu PN Sei Estende

Mandatu PN Sei Estende

DILI (TATOLI) – Vise Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasionál (PN), Arão Noe hateten mandatu lejislatura datoluk PN ne’ebé lolos remata iha 30 Jullu sei estende tamba data fiksuv loron eleisaun muda ba 22 Jullu.

“Mandatu lejislatura datoluk PN tuir lolos remata iha 30 Jullu, mas tamba momentu ne’ebá eis-Prezidente Repúblika Taur fiksa loron eleisaun eleitorál  ne’e muda tiha ba 22 Jullu maka nia impaktu ne’e mandatu bele hotu iha loron 15 Augustu (karik), tamba tuir lei hateten katak mandatu ida hotu kuandu fó posse ona ba membru eleitu foun”, tenik ba Jornalista sira, foin lalais ne’e.

Momentu fó posse ba membru eleitu foun iha 30 Jullu 2012, entaun konta tinan lima ne’e tenke remata iha 30 Jullu 2017, maibé agora parese muda ba 15 Augustu.

PN sei funsiona hodi asiste kontajen no apuramentu, to’o Tribunál Rekursu (TR) hato’o rezultadu finál eleisaun 2017.

Hafoin fó sai rezultadu, haree fali atu konvoka deputadus eleitu sira simu posse, husi ne’e mak termina mandatu lejislatura datoluk.

Nune’e mandatu lejislatura datoluk PN bele kleur liu mak to’o fulan Agustu tamba nia impaktu ba governu ne’ebé eleitu no forma tenke iha aprovasaun ninian programa no tenke halo orsamentu retifikativu para ajusta ho orsamentu membru governu ne’ebé mak eleitu.

Tenke mós prepara orsamentu iha tinan 2018, entaun tenke aselera prosesu ne’e iha fulan Agustu nia laran, nune’e atu fó dalan ba govenu ne’ebé foin forma ne’e bele iha tempu atu halo jestaun ba planu orsamentu ba tinan 2018 nian.

(Jornalista: Julia Chatarina, Editór : Manuel Pinto)

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!