iklan

INTERNASIONÁL, EDUKASAUN

Mídia Timor-Leste Tenke Livre no Independente

Mídia Timor-Leste Tenke Livre no Independente

Formadór senior iha LPDS, Warief Djajanto ho Atmakusumah Atraatamaja. Imajen/Francisco Simões

DILI, (TATOLI)–Dezenvolvimentu mídia iha Timor-Leste tinan ba tinan la’o iha ámbitu livre no independente. Espera katak, ba oin, independénsia no liberdade imprensa kontinua sai prioridade ba serbisu Konsellu Imprensa (KI) Timor-Leste nian.

Esperansa no espetativa  ne’e hato’o husi peritu mídia no formador senior iha  Sentru Formasaun Jornalizmu Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS),  Warief Djajanto ho Atmakusumah Atraatamaja, bainhira hala’o diskusaun formal ho membru Konsellu Imprensa (KI) Timor-Leste  iha aula formasaun LPDS, ohin, iha Jakarta.

Oportunidade ne’e, Warief Djajanto, haktuir mós istória ka “nostalgia” balun ne’ebé iha relasaun kooperasaun serbisu hodi hetan fiar husi LPDS fó formasaun ba jornalista nasionál, inklui mós jornalista timoroan lubuk ida, ne’ebé haruka husi governu Timor-Leste atraves Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOM)  ho mós órgaun komunikasaun sira seluk tan iha Timor-Leste.

“Ami fo formasaun  ba jornalista timoroan lubuk ida iha Jakarta no mos iha Timor-Leste. Ami nia esperansa mak oinsá ita bele servi para bele prodús jornalista ne’ebé profisionál hala’o nia knar loro-loron nian”, hateten Warief Djajanto.

Tuir Warief Djajanto nia observasaun katak, serbisu mídia Timor-Leste nian komesa hakat ba oin, inklui dezmina informasaun ho kredibilidade iha situasaun polítika eleisaun Parlamentár nian iha tinan 2018 la’o diak tebes. Tanba ne’e, ho prezensa Konsellu Imprensa (KI) Timor-Leste bele aposta serbisu ho konsisténsia ba promove liberdade imprensa no kapasitasaun rekursu umanus ba jornalista timoroan.

“Ami prontu ajuda Timor Leste liuhusi kontaktu serbisu ne’ebé mak halo ona no atu halo tan”, afirma Warief Djajanto.

Atmakusumah Atraatmaja aprofunda liu tan katak sentru treinamentu ba jornalista iha Timor-Leste importante atu kontinua asegura rekursu umanus iha area jornalizmu no dezenvolvimentu instituisaun mídia iha Timor-Leste.

“Ha’u aumenta tan katak Dewan Pers Indonézia harii kleur ona tempu rejimu Soaeharto nian, ne’ebé serbisu DPI nian tempu ne’ebá sai hanesan liman-ain governu nian atu fó paresér  ba Governu Soeharto hodi regula publikasaun mídia sira nian atu publika deit notísias sira kona-ba Governu nia diak”, esplika Atmakusumah.

Iha tempu reformasaun  ne’e, Parlamentu Nasionál Indonézia (DPR-RI, sigla-Indonézia) aseita halo lei imprensa ne’ebé promulga husi Prezidente Repúblika B.J Habibie,  iha loron 13 September 1999 , hodi fo biban ba liberdade imprensa no bandu kualkér intervensaun ba publikasaun mídia nian no harii Dewan Pers ho karater independente.

Atmakusumah hahú hanorin iha LPDS iha tinan 1992 ne’ebé hakerek mós livru lubuk ida kona-ba serbisu jornalista nian no livru matadalan ba serbisu jornalizmu nian. Ba daudaun ne’e Atmakusumah hakerek no publika mós livru ho títulu “PERS IDEAL UNTUK MASA DEMOKRASI”.

EKIPA

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!