iklan

EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop Relata Ezekusaun Orsamentál

SEKoop Relata Ezekusaun Orsamentál

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsenio Pereira da Silva. Imajen TATOLI/Egas Cristovão

DILI, 31 jullu 2019 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Arsénio da Silva Pereira, relata ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019 hosi SEKoop nian foin atinje porsentu 31,2.

“Ezekusaun tarde tanba promulgasaun OJE 2019 mós tarde no ami rasik seidauk kompleta estrutura tanba hein hela lei orgánika” SEKoop ba Ajénsia Tatoli iha kna’ar fatin Fomentu, ohin.

Relatóriu ezekusaun ne’ebé Tatoli hetan asesu liuhosi Portál Transparénsia Governu Timor Leste nian iha rubrika Sekretaria Estadu Kooperativa katak ezekusaun OJE 2019 to’o ona porsentu 31,2 hosi totál OJE $432,950.00, kompromisu sira $1,089,120.77, obrigasaun sira $432,950.00, atuál $726,574.83, saldu $1,473,507.40.

Maske nune’e, SEKoop garante sei ezekuta nafatin osan ho efisiénsia no efikásia tanba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lu-Olo” promulga ona lei organika, enkuantu tuir planu iha 1 Agostu sei kompleta estrutura governu konstitusionál.

“Ha’u garante katak tinan ne’e remata ezekusaun bele tama porsentu 100” afirma.

Jornalista: Florencio Miranda Ximenes

Editora      : Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!