NASIONÁL, DILI, HEADLINE, SAÚDE

Governu Hahú Halo Kolesaun Dadus ba Aihan no Nutrisaun iha TL

Governu Hahú Halo Kolesaun Dadus ba Aihan no Nutrisaun iha TL

Nutrisaun. Ilustrasaun

DILI, 03 juñu 2020 (TATOLI)-Governu liuhosi Ministériu Saúde iha kuarta ne’e, hahú halo re-abertura ba programa peskiza hodi halo kolesaun dadus ba família uma-kain sira iha Timor-Leste kona-ba aihan no nutrisaun.

Diretóra Jerál Prestasaun Saúde Ministériu Saúde, Odete Viegas da Silva, informa programa ne’e halo ona lansamentu iha fulan-marsu 2020, maibé la konsege implementa hodi adia to’o oras ne’e tanba mosu problema pandemia global COVID-19 iha rai-laran.

Ekipa tékniku kompostu husi enfermeiru, doutór, saúde públika no mós parteira hamutuk ema na’in 64 maka sei rekoilla dadus ne’e iha territóriu Timor-Leste durante fulan tolu komesa loron 04 fulan-juñu no sei ramata iha loron 04 fulan-setembru tinan ne’e.

Notísia Relevante :Labarik Menus Husi Tinan Lima 24% Sei Sofre Má-Nutrisaun

Odete dehan tan, programa ne’e sei hahú implementa uluk iha Dili, depois maka kontinua iha munisípiu sira seluk. Enumeradór sira ne’e sei servisu hamutuk ho Lidér Komunitária no Seguransa sira atu rekoilla dadus husi família uma-kain idaidak.

Notísia Relevante :Ema Millaun 815 Iha Mundu Mal Nutrisaun

”Sira tama sai uma atu koleta dadus kona-ba Nutrisaun nian entaun kazu nutrisaun ne’e iha ita-nia rai sei aas nafatin maske dadus husi demográfiku Saude iha tinan 2016 ne’e hatudu iha redusaun katak populasaun nia aas no badak ne’e husi 58 mai 46, todan menus husi 45 mai 40 no husi fali krekas infelismente sa’e 19 ba 24,”esplika Odete Viegas da Silva ba jornalista sira hafoin re-abertura programa ne’e iha Vila-Verde, kuarta ne’e.

Notísia Relevante :UE Reforsa Millaun 20,45 Apoia Timor-Leste Luta Kontra Malnutrisaun

Atu kombate problema má-nutrisaun uma-kain idaidak tenki hahú investe husi inan isin-rua hodi vizita rutina ba sentru saúde atu hetan vitamina no imunizasaun no mós konsume aihan nutritivu, hanesan naan, ikan, manu tolu, modo, aifuan no seluk tan durante gravida.

”Depis bebé moris husi fulan zero to’o tinan rua entaun husi ida ne’e mak ita garantia ba ita-nia komunidade sira hotu atu aban bainrua ita sei la gasta barak ba iha moras króniku tanba agora daudaun ita haree moras króniku sira ne’e maihosi nutrisaun,”

Nia hatutan efeitu husi kazu má-nutrisaun mós sei afeta ba saúde ema nia tanba sei hetan moras tensaun, kurasaun, diabetes,kankru no seluk tan.

Hodi fó susesu ba programa ne’e maka Diretóra Jerál ne’e apela ba família uma-kain idaidak atu kontribui dadus ba servisu tékniku sira hodi aselera prosesu kolesaun dadus ne’e durante fulan-tolu.

Programa ne’e hetan apoiu orsamentu pakote ne’ebé maka Unian Europeia oferese liuhusi UNICEF hamutuk ho Ministériu Saúde hodi dezenvolve setór saúde durante tinan 5.

Entretantu, partisipa iha serimonia re-abertura program kolesaun dadus ne’e maka Embaixadór Uniaun Europeia ba TL, Andrew Jacobs, Reprezentante UNICEF, Valerie Taton, Adjuntu Prezidente Autoridade Munisípiu Dili, Zeca Smith, Segundu Komandante PNTL Munisípiu Dili, Superintendente Euclides Belo no profisionál saúde seluk tan.

Tuir dadus demográfiku no Xafe peskiza saúde 2016, kuaze labarik na’in ida husi na’in haat (24%) husi 19 % tinan 2009-2010 menus husi tinan lima sofre má-nutrisaun, enkuantu labarik 6% lei pezu ka todan aas.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!