iklan

NASIONÁL, INTERNASIONÁL, EDUKASAUN, COVID-19, DILI, HEADLINE

MESSK Sei Distribui Apoiu Ekipamentu Prevensaun COVID-19 ba Ensinu Superiór Sira

MESSK Sei Distribui Apoiu Ekipamentu Prevensaun COVID-19 ba Ensinu Superiór Sira

Ministru Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos. Imajen/Tatoli Egas Cristóvão.

DILI, 01 jullu 2020 (TATOLI)-Ministériu Ensinu Superiór Siénsia no Kultura (MESSK), tuir planu sei distribui apoiu ekipamentu prevensaun COVID-19 ba Universidade Privada no públiku hamutuk 18 iha Timor-Leste.

Ministru, Longuinhos dos Santos, hateten ekipamentu ne’ebé mak atu distribui ba ensinu superiór hirak ne’e hetan apoiu husi Governu Xina liuhosi ninia Embaixada iha Timor-Leste.

Tuir oráriu, kuarta ne’e, Embaixadór Xina iha Dili, Xiao Jianguo, sei entrega ofisialmente ekipamentu hirak ne’e ba Ministériu Ensinu Superiór Siénsia no Kultura no mós Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu.

“Ita husu máskara, thermoscan, hands sanitizer no fatin atu fase liman, maibé ha’u seidauk hatene kuantidade husi ekipamentu sira ne’e,” dehan Longuinhos, ba jornalista sira hafoin ramata reuniaun Konsellu Ministru, ohin.

Apoiu ne’ebé maka Governu sei distribui ensinu superiór sei bazeia de’it ba sira-nia pedidu ne’ebé maka antes ne’e MESSK simu ona.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!