iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, HEADLINE

SEKoop-Embaixadór Indonézia Diskute Revizaun Entendimentu ba Bazar Fronteira

SEKoop-Embaixadór Indonézia Diskute Revizaun Entendimentu ba Bazar Fronteira

Embaixadór Indonézia iha Timor-Leste, Sahat Sitorus entrega prezente ba Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, iha enkontru segunda (20/07), iha edifísiu Akait. Imajen/SEKoop

DILI, 20 jullu 2020 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira no Embaixadór Indonézia iha Timor-Leste, Sahat Sitorus, hasoru malu hodi deskute kona-ba revizaun ba Memorandu Entendimentu, ne’ebé antes ne’e Governu Timor-Leste no Indonézia halo ona iha área bazar fronteira hodi promove produtu rai-laran hodi bele fó benefísiu ekonomia ba sidadaun nasaun rua.

Inisiativa ne’e ho intensaun atu dezenvolve ekonomia empreza ki’ik, liuliu oinsá atu fó oportunidade ba ema hodi kontribui ekonomia rai-laran.

“Ami ohin hasoru malu hodi ko’alia ba malu oinsá bele halo revizaun ba entendimentu ne’ebé antes ne’e iha tiha ona, nune’e define tempu no asaun ba oin atu hala’o serbisu iha liña fronteira ninian atu asegura bem estar povu nasaun-rua ninian iha área fronteira,” tenik Sekretáriu Estadu Elizário hafoin ramata enkontru ho Embaixadór Indonézia, iha Akait, segunda ne’e.

Nia haktuir, entendimentu ne’e parte rua asina iha 2010 entre Ministériu Ekonomia Dezenvolvimentu Timor-Leste  no Ministériu Kooperativa no Mikro Pequena Empreza Indonézia ninian iha tempu ne’ebá no daudaun sai asuntu ba diskusaun, tanba ne’e Sekretáriu Estadu Elizário kompromete hakarak fó kontinuasaun ba entendimentu ne’e.

Hosi parte SEKoop halo ona preparasaun hodi esplika kona-ba asuntu kooperativa ba sidadaun sira ne’ebé maka besik fronteira atu prepara-an halo serbisu iha merkadu ne’ebé sei mosu.

“Ami hanoin hosi jullu ba setembru ne’e tempu ida ba diskusaun, enkuantu setembru ba leten bele halo ona prátika. Maibé diskusaun iha ona baze atu hahú no preparasaun produtu saida maka atu oferese iha bazar fronteira atu nune’e parte rua mós labele dominante produtu nasaun ida nian maibé iha produtu ne’ebé hanesan hodi bele oferese iha merkadu no asegura sustentabilidade seguransa iha área fronteira,” nia akresenta.

Tuir Elizário, alvu hosi parte SEKoop iha entendimentu ne’e maka seguransa área fronteira, hasa’e ekonomia sidadaun sira iha área fronteira, hamate negósiu “negro” sira iha fronteira atu nunee labele sai problema ba sidadaun sira.

“Entaun mosu negósiu formál atubele hamate atividade sira ne’e, nune’e mós bele mosu negósiu livre ba sidadaun parte rua hotu,” nia realsa.

Embaixadór Sahat Sitorus apresia ho sorumutuk ne’e tanba bele foka ba aspeitu ekonomia iha área fronteira.

“Ha’u hasoru malu ho Sekretáriu Estadu Kooperativa atu foka liu ba kooperasaun iha área balun ne’ebé maka antes  Governu rua iha ona hanesan kooperativa ba empreza ki’ik no ohin ha’u mai re-afirma hodi kontinua koopersaun sira ne’e,” nia akresenta.

Tuir diplomata ne’e, kooperasaun bazar fronteira tuir orientasaun Prezidente Repúblika Indonézia, Joko Widodo ho Ministru Kooperativa no Mikro Pequena Empreza, Teten Masduki, klaru.

“Sira husu atubele aprosima Governu Timor-Leste hodi kontinua kooperasaun ne’ebé maka fó oportunidade no benefísiu ba sidadaun Timor-Leste no Indonézia di’ak liután atubele kontribui ba ekonomia rai-rua nian. Tanba ne’e, ha’u hanoin liuhosi akordu ne’e bele fó benefísiu ba rai-rua, liuliu hakbi’it ekonomia sidadaun sira ne’ebé hela iha área fronteira,” nia subliña.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!