iklan

HEADLINE, LEI, NASIONÁL

Presiza diskute enkuadramentu legál seluk hodi reforsa movimentu PCC

Presiza diskute enkuadramentu legál seluk hodi reforsa movimentu PCC

Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/ Egas Cristóvão

DILI, 15 setembru 2020 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) peziza deskuti enkuadramentu legál seluk hodi reforsa movimentu pevensaun no kombate korrupsaun ne’ebé Lei Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC-sigla portugés) atribui.

“Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo”, promulga ona Lei Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun iha fulan ida liubá maibé Parlamentu Nasionál presiza diskute mós enkuadramentu legál seluk ne’ebé tenke iha hodi reforsa movimentu prevensaun no kombate korrupsaun iha Timor-Leste,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes hato’o diskursu iha ámbitu sesaun lejislativa foun ba iha lejislatura dalima iha plenária Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Aniceto Guterres reforsa katak kapasidade téknika espesializada, administra no finanseira estadu nian sira-ne’ebé hala’o funsaun iha área ida-ne’e.

Prezidente PN ne’e akresenta, fiskalizasaun polítika, fiskalizasaun atividade no ezekusaun orsamentu Estadu nian nu’udar funsaun importante seluk hodi asegura kualidade no benefísiu hosi dezenvolvimentu ba povu nia moris.

Fiskalizasaun hirak ne’e presiza orienta ba komunikasaun regulár entre Parlamentu no Governu iha sesaun esklaresimentu ka debate iha Parlamentu Nasionál, tantu iha sesaun plenária ka iha sesaun komisaun espesializada sira.

Aniceto Guterres hateten, forma fiskalizasaun ho kualidade no komunikasaun regulár tenke sai lisan ka prátika bain-bain ida entre Parlamentu no Governu no ho entidade naun-governamentál sira.

“Ábitu ida-ne’e sei lori parte hotu-hotu ba dezempeña sira-nia funsaun di’ak liután hosi loron ba loron. Komunikasaun regulár ne’e ezije mós deputadu sira hasa’e nafatin sira-nia kompeténsia téknika iha aspetu hotu-hotu ne’ebé kontribui ba kualidade dezempeñu funsaun,” nia dehan. 

Aniceto Guterres hateten, ábitu ne’e presiza kria liuhosi estabelese kalendáriu anuál ida ba debate regulár ho Governu no ho Primeiru-Ministru, tuir formatu ne’ebé konsagra ona iha Rejimentu Parlamentu Nasionál kona-ba materia fiskalizasaun polítika.

Maibé Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e rekoñese hanesan dezáfiu ba Meza Parlamentu Nasionál no konferénsia líder bankada parlamentár sira.

“Sesaun lejizlativa ne’ebé hahú ohin loron, bele sai pontu partida no referénsia prátika foun ida-ne’e. Karik ita konsege organiza debate ho ministru sira hotu, pelumenus dala-ida iha tinan ida nia laran,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres hateten.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximens

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!