iklan

EKONOMIA, HEADLINE

IADE-Timor Telecom selebra akordu implementa sistema informasaun konkursu

IADE-Timor Telecom selebra akordu implementa sistema informasaun konkursu

Diretora Komersiál Timor Telecom, Inocência dos Reis Correia, asina akordu implementasaun sistema informátika ho Diretór Ezekutivu IADE, Filomeno Belo, iha salaun IADE, Mandarin, segunda (23/11). Imajen TATOLI/Antónia Gusmão

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI)—Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE) ho operadór Telekomunikasaun Timor Telecom, selebra akordu implementa projetu sistema informasaun konkursu, ne’ebé válidu durante tinan-ida no sei halo renovasaun.

Diretór Ezekutivu IADE, Filomeno Belo, hateten akordu ne’e antes realiza ona iha tinan 2010.

“Agora atu follow up kooperasaun ne’ebé antes ne’e halo ona ho Timor Telecom, ho intensaun atu ajuda emprezáriu nasionál sira liga ba programa sistema informasaun konkursu,” Diretór Ezekutivu IADE hateten hafoin asina akordu ho Timor Telecom, iha salaun enkontru IADE, Mandarin, segunda ne’e.

Importánsia programa ne’e maka fó biban ba institutu rekolla informasaun konkursu husi parte hotu, tantu husi Organizasaun Naun Governamentál (ONG), Governu, inklui ajénsia ne’ebé loke ba públiku maibé emprezáriu sira la asesu.

Sistema ne’e, permite IADE sei rekolla informasaun sira hotu, ho kooperasaun Timor Telecom hodi informa fali konkursu públiku projetu sira liuhosi sistema ba númeru telefone kontratór sira.

“Programa ne’e mosu bainhira IADE halo workshop iha fatin-fatin, emprezáriu sira hateten katak sira falta informasaun kona-ba konkursu no hakfodak bainhira iha ona ema manan, entaun ho preokupasaun ne’e mak mosu programa,” nia esplika.

Timor Telecom fasilita mensajen 3.000

Iha fatin hanesan, Diretora komersiál, Inocência dos Reis Correia, agradese ba institutu tanba bele fó fiar ba Timor Telecom.

“Hanesan operadór telekomunikasaun, ami orgullu no agradese tebes tanba IADE hakarak fó konfiansa ba ami sai patrosinadór ba projetu ida-ne’e,” Diretora ne’e dehan.

Tuir Dirijente ne’e, iha akordu antes ne’e tuir protokolu ne’ebé mak fó tuir akordu, Timor Telelom, oferese mensajen 1.000 maibé tanba haree ba nesesidade maka hasa’e ba 3.000. 

Aleinde ne’e, sei oferese liña internet hodi fasilita serbisu konkursu públiku no instala liña telefóniku hamutuk 11 iha sentru dezenvolvimentu emprezariál.

Diretora Komersiál ne’e espera, iha futuru sei serbisu di’ak liután no karik institutu presiza apoiu ruma, parte Timor Telecom prontu kolabora kontribui ba dezenvolvimentu nasaun.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!