iklan

HEADLINE, LAUTÉM, MUNISÍPIU, SAÚDE

Sentru Saúde Iliomar vasina ona abitante hamutuk 1.747

Sentru Saúde Iliomar vasina ona abitante hamutuk 1.747

Sentru Saúde postu admistrativu Iliomar, munisípiu Lautém. Imajen TATOLI/Natalino Belo

LAUTÉM, 01 jullu 2021 (TATOLI)–Xefe Sentru Saúde Iliomar, postu administrativu Iliomar, munisípiu Lautém, Narcisio Camões, hateten, abitante hamutuk 1.747 mak tuir ona kampaña vasinasaun AstraZeneca doze dahuluk no daruak

Xefe Sentru Saúde Iliomar, postu admistrativu Iliomar, munisípiu Lautém, Narcisio Camões. Imajen TATOLI/Natalino Belo

“Liña frente Iliomar iha 56, maibé bainhira vaksin to’o ita-nia abitante, voluntáriamente ema hakarak vasina entaun tempu ne’ebá ami vasina ema hamutuk 165, hafoin foin lalais mai tan liña frente simu ba doze daruak, nune’e hamutuk 1.747,” Xefe Sentru Saúde Iliomar informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, kinta ne’e.

Antes implentasaun kampaña vasinasaun iha postu ne’e, pesoál saúde sira diretamente hamutuk ho autoridade postu no suku halo sosializasaun ba komunidade.

“Komunidade antusiazmu hakarak vasina hotu, maibé tamba stock vasina hosi nasionál mai munisípiu mak limitadu, karik tempu oin mai kuandu vasina iha, ami sei hala’o tuir aldeia bazeia ba oráriu ne’ebé mak ami iha,” nia akresenta.

Sentru Saúde postu admistrativu Iliomar, munisípiu Lautém. Imajen TATOLI/Natalino Belo

Tuir dadus ne’ebé rekolla, totál idozu no invalidez hamutuk 689, maibé tamba komunidade antusiazmu, ikus mai númeru partisipante aumenta to’o 1.747.

Suku rua mak ramata ona hanesan Fuat no Aelebere, enkuantu suku haat seluk karik iha sei posibilidade pur volta ba ema 20 no bainhira vaksin to’o sei kompleta no finaliza.

Postu admistrativu Iliomar iha suku neen hanesan Fuat, Aelebere, Kainliu, Iliomar I no II inklui Tirilolo, ho totál populasaun hamutuk 7.201.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!